توحید و شرک — محمد عزیز عزیزی

 

توحید و شرک

 


محمد عزیز عزیزی

 

مومنان را شاه شاهان کـبریاست

ذات  پاک او نه مثل بنــده هاست

 

خـــالق این کائنات و ذره هـــا
ناظم  و حرکت دۀ سیاره هاست

  قادر وحَیّ  وقوی است و علیم 
 ذات او بی ابتدا و انتهاست

 

مشــرکان ده هـا خدا بگــزیده انــد

این خدایان جمله مخلـــوق خداست

 

جملــــه معبــــوادن بـــاطل را ببین

خود اسیر خوردن وبیت الخـــلا ست

 

تو مــخــواه حاجت زاموات وقبور
قاضی الحاجات ، ذات کبریـــاست

 

آن خـــدای مومنــــان را قـــدر تــــی

بر همـــه ذرات و افــــلاک وسماست

 

حرف قـــــرآن را شنو بر جـــان « عزیز»

کفر وایمـــان راه شان از هم جـــداست

پایان

—————————————-

عزیزی- ساعت 23:55

27-11-2012

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *