محرم فصل شادی وپر درآمد آخوند ها ومعممین — محمد عزیز عزیزی

 

محرم فصل شادی وپر درآمد آخوند ها ومعممین

 وماه اشک و خون برای عوام الناس 

 

بمناسبت  ایام تا سوعا وعاشورای سال  ( 1434هجری قمری)

 


محمد عزیز عزیزی

 

دزدان مُحــَـــّرم

حسینی ها همه باید بدانند !

اگـر حقــــا براه او رواننــــد

ز اهل خمس وصیغه دور گردند

که  دزدانند وهم از گمرهاننــد

عزیزی- ساعت 10:05

 

شریعت بر خلاف بدعت است

کسی در امر دین مسئول باشد

بباید کار آن معقـــــول باشــــد

به نزد شرع وآئین محمــــد(ص)

نه هر بدعت ورا مقبـــول باشد

عزیزی- ساعت 09:55

روز تا سوعا محرم الحرام سال 1434

23-11-2012

 

حسین (رض) خود اهل دین و هم خرد بود

حسین را نیست نسبت با خرافات

خــــرافات است دین را بیش آفـات

کسی دور از رۀ دین وخــــرد شد

به ســــر کوفتن بُــَود اورا مـکافات

عزیزی- ساعت 09:35

روز تا سوعا سال 1434 هجری قمری

23-11-2012

 

حضرت  امام حسین (رض)

چون بنـدۀ خوب وخاص والا است حسین

پیش همه مسلمین مقــــام بالا است حسین

در مکتـــب توحیــــد وجهاد است استاد
از شرک وخرافه ها  مبـّـرا است حسین

عزیزی- ساعت 14:10

22-11-2012

 

ستمگران همیشه سرافکنده  اند !

ظالم سر آن به هر دوعالم خم باد

عمرِ ستمش بخلق عالــــم کم باد

ای بار خدا ! غمین شده عالم مـــا

با محو ستمگران جهان بی غم باد

عزیزی – ساعت 10:50

22-11-2012

 

مقام شهدای کربلا

تاریخ همــه ستمگران خـــونین است

دستان کثیف شان بخون رنگین است

امــــا شهـــدای پاک در کــَـرب وبلا

در خُلد برین مقـــامِ شان آذین است

عزیزی- ساعت 11:00

22-11-2012

 

الا لعنت الله علی الظالمین

بر شمــر خبیث ولشــــکرِ ابن زیـاد

بر  جملــه ستمگران و برهمه اهل فساد

زین روز وتا  قام  قیـــامت بجهــــان

بر هر یک شــــان هزار ها لعنت باد

عزیزی- ساعت 11:15

22-11-2012

 

حسین (ع) مصداق شاهکاری

سردار جهــــاد نامدار است حسین

اندر رۀ دین به کار زار است حسین

هر گز نشود به دست ظالم تسلیم

مصداق تمام شاهکار است حسین

عزیزی- ساعت 12:00

22-11-2012

 

تاریخ سیاه کربلا

تاریخ سیاه ، به کربـــلا می باشد

مومن  همه جا به  ابتــــلا میباشد

گفتا بزبان خود چنین شاه حسین

"این منطقــۀ  کـَرب و بلا میباشد"

عزیزی-ساعت 17:40

22-11-2012

 

قیام حسین (ع) بر ضد فسق وفساد بود

حسین او نورچشم مصطفی بود

قیـــــامِ او به فــرمان خـــدا بــود

به دین جَـــّد خود پایبند چون کــوه

بدور از شرک ورفض وهر خطا بود

عزیزی- ساعت 19:55

22-11-2012

 

محرم فصل  چیدن ثمرات زیاد به  روضه خوانها میباشد

حسینی ها ،حسین را دوست دارند

براه دعــــــوتش سر مـــــــی گذارند

ولیکن روضه خــــــــوانهـــای معمــم

برای جمـــع پول مصـــــروف کــار ند

عزیزی- ساعت 20_15

22-11-2012

 

امام حسین (رض) علم بردار توحید بود

حسین سردار وهم سالار باشد

اوسِبــــطِ سیـــدِ ابرار بـــــاشد

حسین او خود عَلـَم بردار توحیــد

ز اهـــــل شرک او بیـــزار بــاشد

عزیزی- ساعت 20:20

22-11-2012

 

حسین سرور آزادگان

حسین او ســـرور آزادگان است

مقامش باغ فردوس جنان است

او در راه خــدا گردید قـــربـــان

ولی آخوند به فکر پول ونان است

عزیزی- ساعت 20:50

22-11-2012

 

رنگریزان ماهرماه محرم

به عاشورا بسی آهنگ سازند

خرافات را بسی پر رنگ سازند

معممین چو رنگریزان مــاهر

هزاران جعل رنگارنگ سازند

عزیزی- ساعت 21:05

22-11-2012

————————–

پایان
محمد عزیز( عزیزی)

هشتم محرم الحرام سال 1434 هجری قمری

برابر به : دو قوس سال 1392 هجری شمسی

2012
1122 میلادی

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *