تو ای بهار مـــيا !! — حمید عطا

 

تو ای بهار مـــيا !!

 


حمید عطا

20- 03 – 2013

 

تو ای بهاران سبز!  دگر برون سر مکن

تو ای درخت بهار!  دگر شــگوفه  مکن

 

که آیدت خفاشان و گیرد از تو پنــاه

چو حاجتش شد  روا  ترا گذارد تنها

 

رود به آغوش غـیر، کند تــرا فراموش

چو خصلت خبیث اش درونش ارد بجوش

 

تو ای گل بهاری  مکن تو سر را بلند

که علفها یی هرزه  تـــرا  زپــا اندازند

 

تو ای پرستوی ناز  سرود عشق مخوان

که دام خود گشاید  یکی زجنس شیطان

 

بمکر و حیله و ناز بچنگ در آرد ترا

و بعد مطلب خویش  کند جـدا سر ترا

 

تو مرغزار جمال  جامه ای رنگين مدوز

کزحقـــدش آتـش کــشد  ترا لهـیب تمــوز

 

تو ای فرشته پاک  به این زمین دل مبند

که روســـــپیان پلید  جامه ترا بـــدرنــد

 

ونام دهند ترا  که بودی تو بد سرشت

وگوید پاک خود را همانکه بود بدسرشت

 

تو ای بهار میا  که رنگ را بشـســتند

به پای آز  و هوس  خدا را هم بکشتند !

 

 

وبهار به انانیکه بی بهارند  ….  مبارک باد !

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *