تير اجل — محمد عارف يوسفی

 

 

تير اجل

 

نخست از همه یکسالگی سایت زیبا و دوست داشتنی صدای افغان یا سایت خود ما را برای گردانندگان محترم سایت و همچنان به تمامی خوانندگان معزز از صمیم قلب تبریک و تهنیت میگویم. واقعا این سایت خوب در عمر کوتاه خود توانسته است علاقمندان زیاد را جذب نماید و این موفقیت بزرگ راکه ثمرهء تلاش و زحمت مسؤلین این سایت وزین میباشد یکبار دیگر مبارکباد گفته و آرزو میبرم که همیشه و بیشتر ازین در کار های شان کامیاب و موفق باشند.

 

محمد عارف يوسفی

 

بیـا ای جـا ن که د نیا جـای مــا نیست        زمیــن و آسمــــــــا ن را هم بقــا نیست

هــــــزاران دوست و خـویش و آشنایان        برفتند و اینـک در جمــــــع مـــا نیست

کجـــــا رفتند، چـرا رفتند، ز بهــر چی        به جز عبــرت برای نسل مـــــــا نیست

یکــی را خــــانه و کــــــــاروان سرایی        بجـــا مــانـده مگـــر شور وصدا نیست

دیگــــر را اهــل و فــرزند مانده بسیار        غـــم روزی خـــورنــد فکر ابـــا نیست

عجب راهیست کـه وقت و موسمش را        چی وقت یـا که کجا معلوم به مـا نیست

همینسان میـــــرسد آن لحظه ای نیـــــز        کــه نــام مـــا به لست زنــده هـــا نیست

ز مـــرگ هیچکس فـرار نتوان نمودن        که عــدل و مرگ را تبعیض روا نیست

رهـــــا تیـــر اجــل گــر از کمـــان شد        نشانش را بـه هیــچ عنـــوان خطا نیست

مبـاش مغــرور به مال و ثروت ای دل        اگـــــر امـروز تـــرا باشد صبـــا نیست

مشو ظــا لــم به وقت قــــدرت ای جان        کـــــه ایـــن فتنـــه کسی را آشنـــا نیست

مخـــور مـال یتــیـــم و بیــــوه زن را         مپــندارکـــــه گنــــــــاهت را سزا نیست

مــزن بـــا مشت تبعیض درب کس را        پسنـــد دیــــن و قـــــرآن خـــــــــدا نیست

مـکش نفسی کــــــه نفسش داد خــدایـم        همــه میــــرند ضرورت بر ریـــا نیست

مشـو ماءیوس به فقـر ومحنت خویش        نبـاشد هیـــچ شبـی کـــو را صبـــا نیست

عجب معجزه، گــــــردیـده ایـن عصر        بنـــــای زنـد گــــانی جـــــز دغـــا نیست

نـــــدارد اعتمــــاد کس، دیگـــــری را        چـو هیـچ پیمـــان مبـــــرا از جفـــا نیست

اگــر واژگـــــون شود تقـدیر و قسمت        کـی میگویـــد که سر در جای پـــا نیست

چـو دی گــدا بـودی امـروز شاه است        چـی تضمین است صبااین شاه گدا نیست

همین است بـــــازی و مستـی  دوران        که فـــرجــــامش به چیزی جز فنا نیست

اگــــر کافـــــر و یـا کــه مسلمـــی دل        یقین داری کــه مــرگ را هیـچ دوا نیست

شده کـــر گـــوش مـایان یا اجــــل را        بـه آوازش دیگـــر شور و نــــــــوا نیست

هـــــــــر آنکـــه زنــــــدگی دارد بداند        حیــــات و مـــوت ز همدیگر جـــدا نیست

خـــــداونـــــدا ببخشـــــــا یـش همیشه        بــــه قلب یــوسفی جـــز ایـن دعـــا نیست

مگــــــردانـــــم الهــــــی از گــــروهی        کــه در محشر شفیع اش مصطفا* نیست

 

*مصطفا = مصطفی، ناجی بشریت و شفیع مسلمین حضرت محمد مصطفی (ص)

 

محمد عارف یوسفی

آمستردام

بیست و سوم اگست 2008

23-08-2008

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *