مقــــــــد م نیـــکــــــــو — محمد عارف يوسفی

 

 

مقــــــــد م نیـــکــــــــو

 

محمد عارف يوسفی

 

خـــــوش خبـــر کـــه مــاه تا بـا ن میـــرسد ا مشب       گـلعـــــــــــزارم مست و شا د ا ن میــرسد ا مشب

پــــا بــــــــه دالان د ل مـــن مینهـــــــد د لبـــــــــر       مــرگ بـــه جان درد و هجــرا ن میــرسد ا مشب

ا لــوداع گـــو ا لــوداع پائیــــــز نــومیـــــــــدی را       بــــــاغ ا میــــــــد را بهــــــارا ن میــرسد ا مشب

تشنــــــــه گی و خسته گی ها میشود مــــرفـــــوع       سبــــزه ها را گــــو کـــــه بــارا ن میــرسد امشب

کلبـــــــه ام را مــــــــاه خـــــوبـا ن میکنــد روشن       عمــــــــر تـــاریـــکی به پـــایــا ن میــرسد امشب

چهـــــــــــــــرهء ظلمت شود نــــا بــــود همــــیش       مقــــــــــد م نیـــکــوی جــا نـــا ن میــرسد ا مشب

 

 

محمد عارف یوسفی

آمستردام

شانزدهم اگست 2008

16-08-08

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *