من افغانم! — سليمان شاه صوفی زاده

 

من افغانم!

 

 

 سليمان شاه صوفی زاده

 

برای شنيدن وتماشای اين آهنگ ويديويی به صدای زيبای ساغر پويان، لطفاً بر دکمۀ ذيل کليک کنيد:

 

 

من افغانم من افغانم ،من افغان پريشانم

سر و جانم سر وجانم، فدای ملک ويرانم

 

نه من تاجک نه پشتونم،نه ازيک سمت ويک زونم

نه من هزاره نه ازبک،نه من از حلقه بيرونم

خوشم براينکه انسانم

من افغانم من افغانم

من افغانم من افغانم ،من افغان پريشانم

 

خطا باشدتعصب ها،جفاباشد تعصب ها

برای ملت افغان،سزا باشد تعصب ها

من  ا و لا د مسلمانم

من افغانم من افغانم

من افغانم من افغانم ،من افغان پريشانم

 

توای مامورتوای رهبر،توای مادون توای افسر

مکن ويران ديارت را،بترس از خالق اکبر

ز غمها ی  فر ا و ا نم

به  گريانم  به  گريا نم

من افغانم من افغانم ،من افغان پريشانم

 

بيا ای  هموطن يکجا،کنيم صلح  و صفا پيدا

شويم اقوام گوناگون،همه چون ملت يکتا

صو فی زاده سليما نم

من  افغانم من  افغانم

من افغانم من افغانم ،من افغان پريشانم

 

سليمان شاه صوفی زاده

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *