دل دیوانه — محمد عارف يوسفی

 

 

دل دیوانه

 

 

محمد عارف يوسفی

 

در درون سینهء مــــــــــــن یک دل دیــوانـه است         لیک به پنـــــدارش هنوزهم عاقل و فرزانـه است

هـــر چه اعمــار میکنم دل میکند ویــران ز نــاز          مست و سرکش تا هنــــــوز عادتش طفلانـه است

گاهی ما را مینشاند در غــــــــم و انــــــــدوه کس          گهگی از خوشی هــــا سر خوش و مستانـه است

گــــاه نشیبند چــــون گـــدایی بـــــر سر راه کسی          گـــــاه دمــــاغش را نشاط مسنــــد شاهـانـه است

گـــــاه گذارد در مسیر و راه مـن مشکل هـــــزار          گـــاه به گیسوی پــــریشان خیــــــالم شانـه است

گـــــاه پذیرد سینه ام را خـــانه اش از جــان و دل          گــاه سرش را هـم هــوای رفتن ازین خانـه است

خـاطر ما را قبــــــول دارد گهـی بی چند و چــون          گــــاهی بر رد مـــرامم پیش او صد بهانـه است

گــــاهی میگریزد ز جنجال و ز غوغـــای جهــان          گـــــاه به دنبــــال مصیبت بی سبب روانـه است

      حــــــال و احــــوال دلـــم را من چی گــویم یوسفی        لحظهء جــان است مــــرا او لحظهء بیگانـه است     

محمد عارف یوسفی

آمستردام

بیست و یکم سپتمبر 2008

21-09-2008

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *