اقرارمیكنم — محمد عارف يوسفی

 

 

اقرارمیكنم

 


محمد عارف يوسفی

 

احــــوال د لـــم را بتــــــــو اظهار میکنــم

ایـــــن راز درون خفته را بیــــــدارمیکنــم

 

در دل جـــز از نام تــو چيز دیگری نيست

ايــــن حــرف نهــــــان دلــــم آشكارمیكنــم

 

ارزش ديـــــدار تـــــو ار قيمت جــان است

جـــان بخشمت بر وصل تــو اقــرارمیكنــم

 

گـــرچه میرانی ز كـويت باز می آيـــم بتــا

از رانــدن خويش مـــن تو را بيزار میكنــم

 

تــــا در آتش عشقت همـــــــواره بســــوزم

هیــــزم ز تـن و پـــا و سر انبـــــارمیکنــم

 

بی وجه ترسانی ام از باختـــن و سوختـــن

در عشق تو جان و جهــان ایثـــــار میکنــم

 

از بستن و کشتن هراسی بــه د لـــــم نیست

سـوگنــد چـو خـورده ام کـه تـرا یـارمیکنــم

 

گـیـــرم که رقیبــــا ن بــــه پیکـارمن آینـــد

روز سفیـــــــد آنهمــــــــه را تــــار میکنــم

 

حــائل ا گــــر کـــــــوه غمت را بگــــذاری

با تیشهء صبـــرم قســـــــم همـــوار میکنــم

 

مــا را مــده اخــطار ز فـــرجــام خـــرابــم

ایـن گشته محـال کـه ز تــو انکـــار میکنــم

 

محمد عارف یوسفی

آمستردام

پنجم اکتبر 2008

05-10-2008

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *