جلوه بهار —- ويس احمد حکمت

جلوه بهار


اگرچه گل نـوخیـــز ز نـــوای بـــهــارم

امید مـهر روزگـــار و رویــای بـهــارم

دل فشردم به ســوی صــحــرای آشــنـا

تا به عقل و عمل گیـرم نــدای بــهــارم

به جهد و همت دهقان و فکـر دانـشــور

چه جلوه یافتم در نقش صـحرای بـهارم

ز جور و قهر زمستان،دمید بـــار دگــر

سبزه و لاله بر دامن صفـــای بـــهـــارم

مرا ز بوی گـل و نســـــیم بـــــهـــــاران

آمد شوق درس زتـــمـــنـــای بـــهـــارم

ویس احمد حکمت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *