ابيات وسخنان برگزيده (بخش هشتم) — الحاج احمد شفيق شبنم

 

ابيات وسخنان برگزيده (بخش هشتم)

 


ارسالی الحاج احمد شفيق شبنم

 

پل بر سر محیط قلزم بستن – راه گردش بچرخ انجم بستن

کام و دم مار و نیش گژدم بستن – بتوان نتوان زبان مردم بستن

(در کوزه را میتوان بست اما دهان آدمی را نمیتوان بست)

 

2- عیب تو خواهی نگوید خصم عیب او مگو – با خموش میتوان خاموش کردن کوه را

(قضاوت نکن . تا مورد قضاوت قرار نگیری)

 

3- انصاف نصف ایمان است

(برای روز بارانی(فرا رسیدن مشکلات)چیزی را نگهدار

 

4- دیده ز عیب دیگران کن فراز – صورت خود بین و  در او عیب ساز

(قبل از اینکه دیگران را بخاطر خطا های شان ملامت کنی به عیوب خود بنگر

 

5- آدمی را نسبت به هنر باید نه پدر

(این شخصیت انسان است که مهم است نه اصالت نژادی او)

 

6- پولت را قرض بده تا دوستت را از دست بدهی.

( اگر میخواهی کسی را دشمن خود سازی . به او پول قرض بده و بعد از او بخواه)

 

8- مگزار دست چپت بداند آنچه دست راست انجام میدهد.

(مستور بدار کمکی که به فقرا میکنی)

 

9- اندک اندک بهم شود بسیار- دانه دانه است غله در انبار

(اغلب و اندک . کیسه پر شود بیشک)

 

10- اسپ تازی دو تک رود بشتاب – شتر آهسته میرود شب و روز

ای که مشتاق منزلی مشتاب – پند من کار بند و صبر آموز

(کم کم و تکه تکه)

 

11- گر چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید – هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور

(طولانی ترین روز هم پایانی دارد)

 

12 – دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست – علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد

(قبل از آنکه اسپ دزدی شود . در اسپ خانه را قفل کن.

 

13- هر بیشه گمان مبر که خالیست – شاید که پلنگ خفته باشد

( قبل از آنکه قدم بگزاری نگاه کن . شاید ماری میان گلهای زیبا خزیده باشد.)

 

14- بگفت این و شد روزگاری به سر – زمان گزشته نیاید به بر

( زمان از دست رفته هر گز بدست نیاید باز)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *