خـَـــپ و چــُــپ — محمد عارف يوسفی

 

 

 

خـَـــپ و چــُــپ

 


محمد عارف يوسفی

 

در مسیــرزنـد گانی بی شعـارم خـَپ و چُپ          رفتـه از دستـم نشان و اعتبـارم خـَپ و چُپ

در سکـوت تلـخ تنهـا یی بـمیـر د هـــر نفس          آرزوی نــا مــــرادِ انــتــظــارم خـَپ و چُپ

بسکـه در گــوش دلــم از مشکـلاتـم گفتـه ام          خسته از این قصه های بیشمارم خـَپ و چُپ

هیکل غـم دیگر از تـو دردل ما ترس نیست          هرچه داری دربساطت کن نثارم خـَپ و چُپ

مـرغ خوشبختی چه میترسی ز قیـل وقال ما          مـن  به دام اخـتـلال خود شکـارم خـَپ و چُپ

زنــد گی آخـــر اسیــر سرکشی هــایت شدم          رفتــه از دستــم لجــام اختـــیارم خـَپ و چُپ

"یــوسفی" از مـا رمیـده خلـوت تصمیـم مـا          هرچه بادا تن به تقدیر می سپارم خـَپ و چُپ

 

 

محمد عارف "یوسفی"

سیزدهم جون 2009

13-06-2009

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *