واژه های نودر عصر نو !!! — فضل الرحیم رحیم

 

واژه های نودر عصر نو !!!

 

طنزاز قلم: فضل الرحیم رحیم

 

 

از روز یکه  کاکا قورمه در دربار ریئس صاحب در مقام سرآشپز تصادفاً مقرر شده بود. وقت وناوقت در پسگوشیها و پشت سرگویهای چپ و راست  از دوستان و دشمنان  از موافقان و مخالفان فقط شنیده بود که ریئس صاحب اینقدر به هیروئین علاقمند است که حتا با تمام مصروفیتهایش دست به صادرات آن مثل خداناخواسته قاچاقبران میزند . وهمزمان شنیده بود که به پول آنقدرعلاقه دارد حتا در زیر تنبانیش مخفیانه چند جوره جیب  دوخته تا در موقع ضرورت از آن خدا نا خواسته مثل رشوه خوران سوی استفاده نماید . یک روز از کسی شنیده بود که مال و متاع چور و چپاول آنقدر مورد پسند اش است که خدا ناخواسته حتا روی آن خانه میسازد و درآن می خوابد. کاکا قورمه آنقدر چنین حرفهای را در مورد جناب ریئس صاحب شنیده بود که بالاخره ملتفت شد که واقعاً ریئس صاحب حاوی این همه صفات عالی و نیک است به همین دلیل در روز اولین سالگره ریاست ریئس صاحب  با کمال احترام به اطلاع ریئس صاحب رسانید که میخواهد مینوی نان سالگره را به دلخواه و میل خود به عنوان تحفه گویان ترتیب نماید ریئس صاحب موافقه کرد و کاکا قورمه دست وآستین را بالا زد و با تمام توانش یک میز طویل و عریض را آماده ساخت و با یک فریاد تبریکی با جار بلند ریئس و مهمانان را به صرف نان دعوت نمود .ریئس در موقعیت بالا که کیک سالگره نورفشانی داشت قرار گرفت و از کاکا قورمه در حالیکه ابراز تشکری میکرد تقاضا کرد که" بیا کاکا قورمه غذا هایکه آماده نمودی به مهمامان گرامی معرفی و تشریح کن ." کاکا قورمه به طور مقدمه نخست اولین سالگرد ریاست ریئس صاحب را تبریکی گفت و برایش از درگاه مقامات بلند پایه لطف بیشتر استدعا نمود و سپس چنین به معرفی غذا های روی میز پرداخت:

– ریئس صاحب  ، من هرچند یک آدم سالخورده هستم اما از برکت رهبری عالی جناب شما رنگ زمانه را خوب میدانم و کوشش کردیم و میکنم که تا در فن آشپزی به پیروی از تحول کاری های شما و سایرین مطابق به روال بازار و  سیاست روز تغیرات جدی راببار آرم نام های کهنه و کلاسیک غذا ها ، من فکر میکنم باعث تخریش معده های معظم و کته روده های گرامی شما عالی جنابان میشود به همین خاطر با انتخاب نام های به مود روز امروز غذا های تهیه شده را چنین معرفی میکنم .

– کیکی که در مقابل شکم نازنین تان قرار دارد  این کیک ، کیک سالگره است  اما فعلاً این کیک را بخاطر گل رویتان بنام هیروئین کیک  نام گذاشتم  من فکر میکنم که یک نام دوست داشتنی برای شما است .

– این  قابلی پلو است اما حالا رشوت پلو آنرا مینامیم این نام هم ذاتاً خوش تان میآید .

– این شامی کباب است اما در مجلس ما چور کباب نام دارد که انشاالله با نوشجان کردن آن خاطرات قیمتی چور در ذهن مبارک تان تداعی میشود.

– واین هم سلات است که سلات خارجی نام دارد اما امروز بنام سلات اختلاس نوشجان کنید .

– و بالاخره این دیسرت یا شرینی است که فرنی نام دارد که شما لطف کرده بنام دیسرت واسطه صرف نماید .

ریئس در حالیکه ازخوشی در کالا نمی کنجید با آواز بلند فریاد زد :

بنازم آشپزی نکته دانی که پوستم را در چرمگری شناخته باشد

بیشک کاکا قورمه ، زنده باشی اینه تحول اینه تغیر و اینه تحفه  بخاطر درک درست ات ار ترمینالوژی مروج ما و بکار برد درست آن من امر میکنم که از همین لحظه بجای مدیر عمومی اداری مقرر هستی و مدیر عمومی اداری به حیث سر آشپز مقرر در مقرر است  ما در عصر نو با واژه های نو باید زندگی کنیم  نوش جان اشتهیا خوب . محفل  با شور و هلهله قاشق و پنچه به پایان رسید .

فضل الرحیم رحیم

09.01.2011

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *