با استقبال ازخورشید زمین یا میلادحضرت محمد (ص) — محمد عزيز عزيزی

 

بــــسم ا لله الــــــــر حمـــن ا لـــر حـــیم

 

بَلَغَ ا لعُلی ِبکَما لِــــــِه –   کَشفَ الدُ جی بِجَمالهِ

 حَسُنت جمیع خِصا لهِ –  صلوا علیَــِه وآ لــــِه

(سعــــد ی) 

با استقبال ازخورشید زمین

  یا میلادحضرت محمد (ص)

 

آنچه به عنوان نعتیه  درین منظومه سروده شده است  هر گز نمیتواندگوشه ای اند کی از جایگاه اصلی مقام معظم پیامبر(ص) را که برای همه بشریت در همه دوره ها به عنوان پیامبر رحمت ونجات خطاب شده  اند  باز گو کند اما این چکیده لا اقل جایگاه  ومنزلت امت محمدی(ص) را در گذشته وحال مختصرا  بیان خواهد کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

حمد خد ا را  بزبا ن  یاد کن-  خاطرت ا ز د رد نهان شاد کن

آنکه  به أبنای بشر جود کرد     ازعد مش خلق  ورا، بود کرد

 

بعد وجودش بروی زمین – تاج کرامت به سرش هم قرین

امر خد ا بهر ملائک فرود  تا  بنما یند، بآ د م  سجـــود

 

آ نچه شده خلق بروی زمین – تا که بر د سود ازاو این چنین

عقل وخرد داد برایش همی        مثل چراغی سرِ راهش همی

 

شمس وقمربرّ وبحرایجاد کرد- روزوشب وخشک وترایجاد کرد

ار ض وسما وفلک وَنجم را- جمله باین وسعت واین حَجم را

 

نعمت خودرا، بَوَی ا تمام کرد-   دینِ پسندید او، ا سلام کرد

تا که به نظم آ ورَدش زندگی – وارَهد ا ز قید وپرا کند گی

 

در همه ا د وا ر پیا مبر بآ ن –  کرد روان  او به کتاب وبیا ن

تا که به توحید شود آ شنـــا    از بت وطاغوت  شود، او رهــا

 

بندهء الله   بشود  در جهان- وا رَهد از کفر وستم بی امان

تا  ننما ید به کسی بند گی – دور شود از ذلت وشرمند گی

—————————————————————–

 

بعد زما نها ی بشر در زمین –  گشت جدا ا زرهِ توحیــد و دیـــن

شرک وبتان رونق بازاریافت – ظلم کسان عرصهء، بسیار یافت

 

جهل و خرافه همه جا چیره شد-  دشمنی در بین همه تیره شد

زنده بگور دختربیچاره کرد –  بهر زنان ظلم،دوصد باره کرد

 

آدمّیت رخت به بست آنزمان-  قسط وعدالت همه شد از مـیان

نسل بشر در جهت قهقرا-   بود روان بی همه چــون وچــــرا

 

با ز خداوند  علیم ومبین-  بهر رها ئـــــی بشــــر درزمیـــــن

بهربشرلطف خود انعام کرد-  ختـم نبوت به ا و ا تمـا م کـــرد

 

درشب دیجور وسیاه  زما ن – مهر دگر جلوه  نمود د ر جهان

مژدهء خورشید ولادت رسید-  تا به زمین مقـدم احمــد رسیـــد

 

خیل ملائک همه، از آ سمان – داد بشارت به همه انس وجان

منجی ابنای بشر هان ! همین   رنجه قدم کرد بســــوی زمین

زلزله بر روی زمین اوفتـاد – لات وعُزی وهُبل،هِیـن اوفتــاد

کاخ َکی و َکسرا ازآن، َکسرشد- لرزه بر ایوان ،همان قصرشد

 

شعله ء آن آ تش آذر چو بود –  گشت خموش ،آنکه توگویی نبود

این همه اعجازیکه بود درعیان- حکمت بنهفته داشت در نها ن

 

مژده ای آزادی انسان رسید- نا بودی، شرک ، وطغیا ن رسید

آنکه پیامش ، زَرّب الجلیــل –  هم نسـبش بود ، زابن خلیـــــل(ع)

 

ختم نبوت به وی اعلان کـــرد-  نام  َورا ذ کر به قرآ ن کـــرد

فخر رسل تاج  به سرکرد آ ن –  تــا که به شد افضل پیغمبـران

 

باز د گر دعوت توحید کرد      محو بتــان از نظر و دید کرد  

ظلم وستم رفت وعدالت پدید- صبح امید در شب ظلمت دمیـــــد

 

فرق عرب با عجم ودیگران  – دور به شد ازهمه د ر آن  زمان

کرد به پا حکم خدا درزمین- محو نمود  پا یهء هرظلـم وکیــن

 

بهر جهان آ یت رحمت بشد-  در د و جهان حضرت احمد  بشد

اسوه احسن به بشرگشت آن-  شارع به هرخیر وبه، شّرگشت آن

 

ساخت بنای که درعالم نبـود – بهرخلایــــق بزمین ، تا بســــود

بعد سفر حضرت  شاه ُرُسل-  ما ند همی ، ُقرآن وسنت به  ُکل

 

آ نهمه یاران وفادار آ ن  – بود روان د ر رهء،  کردا ر آن

شوکت اسلام به جهان چیره شد- چشم بشر روی زمین خیره شد

 

تا که  بشرپیرو  آن راه بود – صاحب عزت ،وهمه جــــاه بود

علم وصناعت وتمدن زمــا    بهر جهان بود ، همه راهنمــــا

 

————————————————————-

 

 

حیف که امت رهء دیگر گرفت – رنج ومرارت همه ازسرگرفت

آنکه زمانی به جهان بود میر- گشته به چنگا ل حوادث اسیـــــر

 

هر طرفی می نگری بسته است –  امت در بند از آن خسته است

ظلم وستم گشته روان د رزمین- خلق جها ن گشته بجان درزمین

 

ثروت شان با زبتاراج رفت – از سرشان  شوکت وهم تاج رفت

دشمن دین هر طرفی شاد ما ن – از برِنـــــا بودی ا مت  روا ن

 

عزم مسلمان همه جا خسته است-قلب مسلمان همه بشکسته ا ست

تاکه ازراه نبی بر گشته اند- مضطرب ومضطرو سرگشته انــــد

 

پیروی شرق وبه تقلیدغرب- دوست به اغیار،وبخودجنگ وحرب

گاه به دستور وبه فرما ن غیـــر-  یا که به تبشـیرکلیســـا ود یـــر

 

امت اسلام به جنگ ونفاق – گشته  اسیر فِتــن و ِافتـــراق

ثروت ما ارث یتیم گشته است- عزت ما لوم لئیم گشته است

 

تا که بود امت اسلام بخـــواب – اونتوان یافت ره ، وراهیاب

تا که بود  جهل  وپرا کند گی – قسمت ا مت بود این بنـــد گی

————————————————————

 

بود بشارت بَرِا مت ازآن –  شاه ُرُسل خا تــــم پیغمبــــرا ن

بعد زمن ، بَر شما ُام الکِتاب – هست ،همه مشکل تانرا جواب

 

سنت من  بعد کتاب خــــدا- راه هــدایـت بـــود و اقتـــــد اء

سنت یا را ن هُد ا ،هم چنان-  نیز بود بهر شما  هرزمـــا ن

 

با ب قیا س  وخرد و اجتهاد –  زنده ومفتوح، تا یومُ ا لحسا ب

چهارا سا س هست  برِاِعتلا – تا که رهید از همه ای ابتـــــلا

 

راه نجات است توُسل به آن-  بهر بشر در همه دور وزمـــــا ن

ها ن که کنی بهر خدا بندگی !- نیست سزاوار، تو د رمـا ند گی

 

سروروسردار زمین بوده ای- تا که تودر خد مت دین بوده ای

راه خود ت با ر د گر با ز کـن – بهرحیات فصل د گربا زکـــن

 

ُروبنما باز به اُم الکتــــــاب – هم به محمـــد(ص)  وخط آ نجنــا ب

سنت یا ران همه بی چون چند – عقل وخرد را همه بر کار بند

تا شوی از بند حوادث رها –   رخت ببنــد د، غم بی ا نتــها

شوکت وعزت بتو با زآ یدت –  دولت وقوت بتـو بــا زآ یدت

 

این نه شعار است حقیقت بدان- زنده شوی بار د گر درجهــــان

ختم سخن کن بزبان ای «عزیز»- روبه عمل کن توبجان ای« عزیز»

 

ازمن  دل خسته  درود وسلام – بهر محمد (ص) علیه السّــــــــلام

برهمه اصحاب وآ ل هُمـــــام – جملهء دیگرمومنین ، وَالسّـــلام

والسلام وعلیکم ورحمت الله وبرکا تــه

——————————————————————-

محمــــد عزیز ( عـــزیــزی) –  لنــد ن

روز جمعه – 2010-02- 19

مطابق به چهارم ربیع الا ول  سال 1431 هجری قمری

ساعت – 16:35 عصر

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *