اشکی بر صفحۀ قرآن

 

اشکی بر صفحۀ قرآن:

نيايش های از شاعر متفکر وعرفانی مهدی " سهيلی" با ديکلمۀ محترم نصير " خالد"

 

 

رجوع به صفحۀ اصلی صدا وتصويردينی

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *