قضاوتهای غیرعادلانه و نظر شما درمورد — امــیـن الـدیــن سعـیـدی

 

قضاوتهای غیرعادلانه و نظر شما درمورد

 

تتبع ونگـارش :

الحاج امــیـن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی«

مدیـــر مطـالعات سـتراتیژیک افغان و

مسؤل مرکز کلتوری دحق لاره-جرمنی

 

– اگر در جهان امروزی سیاه پوست و یا دارندﮤ رنگ و پوست دیگری، مورد اهانت قرار گیرد ، برایش متخلف میگویند که عمل راسیستي را اجراکردی. جرم و تخلف را  راسیزم( Rassismus )   و متخلف شخص  با اندیشه ها و عمل تبعیض نژادی  و  نژاد پرستی متهم و مسمی میدارند.
 اگر در جهان امروزی  برای یهودی کسی  اهانت  کند ، میگویند این عمل و تخلف انتی سمیتیزم
(Antisemitsmus)   است و متخلف را  انتی سمیتیست و دارندﮤ افکار ضد یهودی و غیر قابل قبول میدانند.
اگرشخص به همجنسگرایان  اعم از همجنس گرای مرد(همو سیکسوال) ویا همجنس گرای زن (لزبیین) دید ونظردیگری داشته باشد و دیددیگری نگاه میکند. شخص دارندﮤ نگاه دیگر، نظرمخالف  به همجنسگرایان را مناسب نمی دانند و این عمل ویا دید را به حق همجنسگرایان اهانت پنداشته و میگویند شخص مذکور
(Intoleranz ) انتولییرانیس – هست و نمیتواند دیگران را تحمل کند.
اگر اهانت
 ويا عىم وفاداری به کشور صورت میگیرد آنرا ټریټر (Traitor )  یا خاین به وطن  میگویند  ویا آنرا خاین ملی مینامند.

اگر بحثی در باره  ادیان دست ساخته بشری صورت گیرد، ودرحقانیت آن بحث  صورت گیرد وماهیت آن تعبیروتفسیر دیگرمیشود و به آن عدم موافقت ارایه میگردد، میگویند این شخص مخالف فرقه ها دینی هست. و بازهم قابل قبول نیست.

این ودهها عمل را تخلف گفته و به صورت موجه و غیر موجه انسانها  مورد پیگر د و بازپرس قانونی قرار میگیرند. این اعمال و تدابیر برضد این اشخاص تحت نام نگهداری نظم درجامعه ویا مراعات قرارداد های معیین جامعه و یا هم تابعیت از قانون و نگه داری  نظم دراجتماع و تطبیق قانون روی دست گرفته شده و تحت حمایه قرار میگیرد.

– اگر به آثار تاریخی و دیگر ارزش های تاریخی تجاوز صورت گرفته مورد تاخت وتاز قرار میگرد، قوانین و نور مهای ملی و بین المللی درین زمینه موضوع را نظارت نموده ومانع همچوحرکات میشود و مسأله را در جوامع بشری  تنظیم، سوق و اداره میکنند.
   اما زمانیکه اهانت به پیامبران الهی واز جمله اهانت واستهزا به پیامبر بزرگوار اسلام محمد صلی الله علیه وسلم ، کتب آسمانی واز جمله قرآن عظیم الشان  و از همه مهمتر توهین به مقدسات بیشتر از یک ملیارد انسان روی زمین صورت میگیرد ، میگویند این نمونه از آزادی بیان است
( Meinungsfreiheit)  و پریدم اف سپیچ!  (Freedom of Speech ) وگویا آزادی بیان است، باید ممانعت نه شود.

آیا این است آزادی و عدالت و آیا اینست قضاوت منصفانــﮥ قرن ۲۱ ؟

سوال است که جواب آن واضح و حتی هرسلیم و با بکار گیري منطق وعـقـل سلیم و  با کمې تعمق و واقع اندیشي چنین آزدی را که درواقعیت بې بند وباري، لجام گسیختگی و برخورد غیر مسؤلانــﮥ بیش دربرابر مقدسات بیشتر ازیک ملیارد انسان روی زمین نیست،  قبول کرده نمی تواند.  

وظیفه ما در مقابل چنین اهانت ها  وتلاشها برای تشنج درجهان ما و تلاش برای تقابل تمدن ها  وایجاد چنین شر وفتنه درجوامع بشری که نه اول خواهد بود نه هم آخر، چیست و چه باید کرد؟

خـــوانــنــدﮤ مـحــتـرم !
چگونه می توانیم  در مقابل این  فتنه ها، اهانت  های نفرت انگیز،  تلاشهای تفرقه زا  بین انسانها، تلاش ها برای کشاندن جامعــﮥ بشری به تشنج وتقابل تمدن ها، مقابله کنیم؟

سکوت دربرابر آن مجاز است ویا گناه؟

موضع دربرابر توهين به مقدسات و توهين به شخص  پیامبر بزرگوار اسلام محمد صلی الله علیه وسلم  درپرتو وروشنی   نص  صريح قرآن و كلام  پروردگار‌«… فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ… آيه ۱۴۰ سوره نساء ؛ … با آنان منشينيد…» و تأكيد دارد كه حق نداريد با كافران و كسانیـ‌كه آيات خدا را به تمسخر گرفته اند ،بنشينيد و نبايد با آن‌ها ارتباط برقرار كنيد و بايد بايستيد تا آن‌ها سر جای خودش بنشينند و ديگر جرأت چنين جسارت‌هايی را پيدا نكنند. چیست ؟
 – آیا فکر نمیکنید که در شرایط امروز وظيفـــﮥ تمام كشورهای اسلامی، کافــﮥ  مسلمين و انسانهای خیرخواه است، تا در مورد این توهین، استهـزا و فتنه دربین جوامع بشری وانساني، با غيرت دينی و انساني رسالت خویش را اداء نمود و معترض شود؟
مفهوم، ابعاد و چوکات این  اعتراض وبرخورد مسؤولانه چیست؟ حدود وثغورآن چه نوع تعیین میشود؟ از کجاء آغاز و به کجا ختم میشود؟
– آیا خشونت را باید با خشونت جواب داد؟ حکم برخورد با موعظــﮥ حسنه درین راستا چه نوع است و درین راستا تجاوز از حد که عمل حرام موجب عمل دیگر شود، چه نوع حدود و ثغور دارد؟
– آیا شما هم موافق هستید  که وقت آن فرا رسیده است که پیروان و نماینده های  تمام ادیان آسماني و مدعی پیروان درست این آدیان بزرگ ابراهیمی،  دست به دست هم داده  و متحدانه، جلو این اهانت، تمسخرها، زمینه سازی برای آشوب و فتنه بین جوامع بشری میکشانند،  با اقدام مشترک از طروق متمدن و تحت  حمایــﮥ قانون قرار گرفته و متخلف مورد پیگرد عدلی  وقضایی قرار گرفته، مشترکآ دفع ضرر و فتنه کنند؟

– آیا این برخورد دشمنانه دربرابر پیشوای بزرگ اسلام محمد صلی الله علیه وسلم به معنی  ونشانــﮥ  درماندگی دشمن درمقابل قوت اسلام است؟
– وظیفــﮥ وانتظار شما از حکومت های اسلامی، سازمان ملل متحد و جامعــﮥ جهانی  در مقابل این ، اهانت ها ، استهزا، تمسخر، فتنه گري ها و تلاش برای تقابل تمدن های بشری ،  چه باشد ؟
-آیا فکر نمیکنید که وقت آن فراء رسیده باشد ،که  مسلمانان جهان بايد از يك طرف با محكوميت اين عمل ، رسالت  دينی خود را ادا نموده اما  از جانب دیگر سعی وتلاش کنند تا هر چه بیشتر از فهم واقعی اسلام معلومات خود را نه تنها تکمیل نمایند ، بلکه باید در نشر وپخش چهرﮤ واقعی اسلام با فهم ، منطق وحوصیلمندی اقدامات وسیعتر نمایند. نگذارند واجازه نه دهند تا با برخورد افراطی و غیر موجه و غیر عادلانه هدف که دشمن طرح کرده علمی نه بلکې نتیجه معکوس گردد؟ به این ترتیب  پلان دشمنان به ضرر خودش و به نفع اسلام به کار گرفته شود؟ یقینا اعمال تشدد  دین اسلام را دین تشدد ، خرابی ، دهشت و ترور  معرفی میدارد ویا دشمن باید به این هدف نه رسد.  
آیا تصور نمی کنید همان قسمی که ارزشهای مادی بشریت مانند آبدات تاریخ و فرهنگی مورد حمایــﮥ جامعــﮥ جهانی و به تأسی و تعقیب آن مورد کشور های عضو قرار گرفته، درین مورد نیز تدابیر، موافقتنامه و تصامیم درچوکات سازمان ملل متحد اتخاذ شده وکشور های عضو نیز به پیروی از آن مکلف پنداشته شوند؟
لطفآ در تکمیل این بحث وارایه جواب به آن اشتراک نموده جهت حل اساسی مسایل و نجات دنیا بشریت از تقابل تمدن ها و بلند نقش و صلاحیت سازمان ملل متحد درین رشته. نقش سازمان های بین المللی، از جمله سازمان ملل متحدکه حامي افتخارات مهم مادي کشور ها ست و نقش کشور ها درین خط ومرز.
لطفا  نظریات خویش را  درین مورد با ما شریک ساخته تا راه حل اساسي  ومتمدن برای معضل و مشکل مشترکا جستجو کرده باشیم.      پایان

ایمیل: saidafghani@hotmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *