آیا میدانیستید؟ / آداب غذا خوردن رسول الله (ص)— استاد احمد جاوید عارفی

 

 

آداب غذا خوردن رسول الله (ص)

 

ازجمله فرقهاي كه ميان انسان وحيوان وجود دارد يكي درخوردن تفاوت وفرق زياد دارد،مهم فقط آداب خوردن است كه حضرت محمد«ص» در ذيل   به آنها اشاره كردند وفرمودند :

 

كسيكه بطريقه سنتهاي من زندگي كند او را الله«ج» هدايت ميكند ونيزخداوند«ج» غذاخوردن مومن راكه از سنت من   پيروي كند جزعبادات بحساب ميآورد،پس اي مومن درهمه حالات(گفتار،كردار و رفتار)پيروي ازسنت كن تا الله«ج» آنها را جزء عبادات قبول كند.

 

١قبل از شروع غذابايد دستهاي خود را بشوييد چون اگردستهاي خود رانشوييد وغذا بخوريد اين كارباعث بيماري خود شما و تنفركساني ميشود   كه باشما سريك سفره غذاميخورد ونيزاگربا وضوء باشيد بهتراست وهمچنين بعد ازشستن دستهاي خود( قبل ازشروع غذا)دستهاي خود رابا دستمال   خشك نكنيد زيرا ممكن است آلوده گيهاي دستمال دستهاي شما را آلوده كند و بعد اين آلوده گيها همراه غذا به شكم شما رفته بيماري ايجاد كند.

 

۲قبـل از شروع غذا بايد بگوييد چون اگر بدون بسم الله .. غذا بخوريد شيطان با شما شريك ميشود و نيز دعايي ديگري كه   مبارك در وقت غذا خوردن فرمودند(اللهم بارك  لنا فيما رزقتنا و  قناعذاب النار) ترجمه: بارالها در روزي ما بركت عنايت كن وما را ازعذاب جهنم نجات   بده. ولي اگركسي در اول اين دعاها  را فراموش كرد بايد در وسط غذا بگويد ترجمه : بنام خدا غذا ميخورم از اول وآخر.     

 

٣بدست راست غذا بخوريد زيرا شيطان بدست چپ غذا ميخورد.

 

٤سنت است كه بايد با سه انگشت غذا بخوريد

 

٥بايد ازكنارغذا ، غذا را   خورد نه از وسط غذا زيرا مبارك فرمودند : بركت در وسط غذا نازل ميشود پس ازكنار پشقاب غذا بخوريد نه از وسط  تا مانع بركت نشويد.      

 

۶اگر دو يا چند نفراز يك ظرف غذا ميخورند هركدام بايد ازجـلو خودش غذابخورد و دستش را اينسو وآنسو به سمت ديگران دراز نكند تا از جلو آنها غذابخورد زيرا اين كار باعث تنفرو دل بدي ديگران ميگردد .

 

٧هيچگاه به غذاعـيب نگيريدكه بگوييد اين غذا خوب نيست خام است ويا من   اين غذا را دوست ندارم.

 

٨هيچگاه بر پهلو و دراز كشيده غذا نخوريد زيرا اينگونه غذا خوردن براي سلامتي و تندرستي بدن شما مضر است و اين كار از اوصاف متكبران است.

 

٩در صورت امكان سر  يك سفره و مشتركا غذا بخوريد  چون در كنار يك سفره  و مشتركا غذا خوردن  بركت   الله«ج»  را جلب ميكند و وقتي بركت درغذا بود انسان زود سير ميشود و سنت است كه غذا را روي زمين بخوريم.

 

١٠شكر و سپاس الله«ج» را بعد از تمام شدن غذا بايد اينگونه بگوييم ( الحمد الله ) و يا دعايي  ديگري كه حضرت رسول الله «ص» فرمودند( الحمدلله الذي اطعمنا و سقانا  و جعلنا من المسلمين)

 

ترجمه : خدايي را سپاس ميگويم كه ما را آب داد ، ما را غذا  داد و ما را از مسلمانان گردانيد.

 

١١بعد ازغذا خوردن بايد اول دستها و بعد دهن رابا آب بشويد وبا دستمال خشك كنيد.       (سفارشات رسول الله «ص»جلد دوم).

 

١٢طريقه نشستن درهنگام غذاخوردن بايد رعايت شود(روي پاي چپ بنشيند و پاي راست راقايمنگهدارد ويا دو زانومانند حالت نسشتن درتحيات بنشيند   وبه هيچ جيزخود راتكيه ندهيد) وهيچوقت نبايد ايستاده غذا را بخوريد( چون مشابهت به يهود و نصاري ميشود).

 

١٣بموقع غذا خوردن بطرف لقمه و دهن   ديگران نگاه نكنيد كه بي ادبي است.

 

١٤از اندازه بيشتر نخوريد زيرا زياد خوردن براي عقل وجسم مضراست و ازعادات حيوانات بشمار ميرود   ونيزسبب غفلت انسان ميشود.

 

١٥كوشش شود درصورت امكان غذا رابا اندك نمك آغازكنيد وبا اندك نمك تمام كنيد زيرا( الله«ج» با حكمت نمك كم   هفتاد مرض را ازشما دور ميكند).

 

١٦نان را در سفره نبايد تكه تكه كرد( كه موجب اسراف ميشود) ناني كه نميخوريد چربش نكنيد( تابعد بتوانيد از آن استفاده نمايد) و دستان خود را با نان پاك نكنيد كه بي احترامي به طعام ميشود چون بي احترامي و اسراف ازعادت متكــــــبران است.

 

١٧غذا را زياد داغ   نخوريد زيرا به دندانها و ديگراعضايي داخلي بدن شما صدمه ميزند.

 

١٨غذا را وقت گذاشتن در دهان خوب بجويد تا راحت هضم شود وبا عجله   غذانخوريد بگذاريد لقمه اول از دهان شما تمام شودباز لقمه دوم را برداريد.

 

١٩ازحركاتيكه سبب دل بدي اهل مجلس ميشود كاملا خوداري كنيد   مانند( بيني كش كردن،در وقت جويدن غذاصداي آنرابلند كردن،دست آلوده به غذارادر كاسه تكان دادن ويا دهن خود رابالاي كاسه گرفتن… ).( راه بهشت).

 

٢٠شكم خود را برسه حصه تقسيم كنيد يك حصه را بخوريد يك حصه را بنوشيد و يك حصه را براي تنفس بگذاريد.  ( اخلاق محمدي ).

 

٢١لقمه شما در وقت غذاخوردن نبايد بزرگ باشد بلكه لقمه اندازه  دهن بايد باشد.   ( آداب و سنن زندگي )

 

٢٢با كفشها غذا نخوريد بلكه بايد در وقت خوردن غذا كفشها را از پا بيرون كنيد.

 

٢٣كسيكه غذا ميخورد بايد چنين نيت كند كه من اين طعام را ميخورم تا  توفيق عبادت الله «ج» را در وجود خود ميسرسازم.

 

٢٤در وقت غذا خوردن حرف نزنيد و اگرهم حرف ميزنيد حرف خوشي بگويد بلكه از ياد آوري حوادث غم انگيز پرهيز كنيد.

 

 

۳۰ دسمبر ۲۰۱۳

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *