نامۀ به نفسم…

نامه اي به نفسم

مصدر: سايت فارسی زبان آفتاب

 

براي تو اي نفسم

اين چند خط را مي نويسم

چقدر زجرم دادی

چقدر مرا اندوهگين و پريشان كردي و زندگيم را سخت كردی

اي نفس تا كي آخر، اي نفس

مرا با گناه هلاك مي كنيو با اشتباه خسته

آيا از دنيا و زينتهايش سيرنمي شوي و دست برنمي داری

مرا با دنيا و زينتهايش رها نكنزيرا روزي از اين دنيا سفر خواهم كرد

هرروز به اميد فردايي كه مي آيد مي نشيني و فردا منتظرفرداي بعدی

و هر روزي كه مي گذرد به اجل نزديكتر مي شوی

تا كي نافرماني خدا را مي كني؟

و تا كي اي نفس غافل هستي و به لهو و لعب مي پردازي؟

آيا گمان مي كني كه با وعده ها ،غفلتها و كارهاي بيهوده، سعادت خوشي و شادماني را از خدا هديه مي گيری

نه، هزاران بار نه

آيا انسان در اين دنياي فاني و حقير مي تواند به شادماني و سعادت برسد؟؟ !!

آيا انسان با چيز فاني به خوشبختي مي رسد؟؟

آيا انسان با خوشي كوتاهي كه به دنبال آن غم و اندوه است شادمان مي شود؟؟

آيا انسان از گناه زايل و لذت زودگذر لذت مي برد؟؟

نه به خدا قسم من از هر كسي بهتر تو را مي شناسم…

تو به لذت فاني راضي نمي شوی

و نه دنياي فانی

زيرا عاقل براي چيز فاني سعي و تلاش نمي كند حتي اندكي از نيرويش را براي آن به كار نمي برد

بلكه مطمئنا به چيز باقي طمع دارد

آنگاه كه براي چيزي تلاش و كوشش كردي، اي نفس ثمره و نتيجه آنرا مي بينی

دنيا گذرا است … و زينتها و خوشي هايش و امتحانات و هرچه درآن است فاني مي باشند

چون خداوند بزرگ فرموده است " كل من عليها فان ويبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام"

حتي تو اي نفس فنا خواهي شد و مي ميري.. پس چه به ارث گذاشتي و چه اندوخته كردي و براي بعد از مرگ چه اعمالي انجام داده اي؟؟

اي نفس به خدا قسم تو براي من با ارزشی

زيرا با تو و از طريق عمل تو … شقاوت و خواري، يا سعادت و خوشبختي من مشخص مي شود…

بوسيله تو اي نفس…. وارد آتش سوزان خواهم شد.

و بوسيله تو اي نفس…. وارد بهشتي مي شوم كه به پهناي آسمان و زمين است

توبه كن اي نفسم توبه كن… قبل از آنكه ديگر نتواني توبه كنی

طعم حقيقي خوشي و راحتي را در پرتو ايمان و ياد خداي رحمن می چشی… آن هنگام كه از معاصي و هوي و لهوولعب دست كشيدی

تو خوب مي داني كه گناه باعث غم و اندوه ، مشكلا ت و زندگي سخت مي شود چنانچه خداوند متعال فرموده: " ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا".

به سوي خدا رو كن ، گناه و بيهودگي ديگر كافي است

هرچه كردي ديگر كافي است … عصيان و هوی ديگر كافي است

براي بازگشت به سوي خداوند عزوجلتو را ندا مي دهم … ازتو خواهش مي كنم

همانا فرصت از دست رفت با توبه و عزمي استوار و با عبادات خويش روي آور… به سوي آمرزنده مهربان

زمان بازگشتت فرا رسيدهزمان بازگشتت فرا رسيده

فرصت از دست مي رود!!!!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *