دربرازيل قبيلۀ جديدی از انسانها کشف گرديد

 

 

دربرازيل قبيلۀ جديدی از انسانها کشف گرديد

 

 

درقسمت های غربی برازيل قبيلۀ جديدی ازانسانهای جنگلی و ناشناسی ديده شده اند که تا امروز از نظرمردم غايب بودند.

اين قبيله برای اولين بار توسط يک گروه تحقيقاتی که توسط هواپيما ازين منطقه عبورمی نمودند کشف گرديد.

 

اين ارگان تحقيقاتی برای اثبات دعاوی شان مبنی بر کشف قبيله ای که بيست سال قبل در مورد موجوديت آنها بحث وگفتگوهای از جانب دانشمندان صورت گرفته بود ولی درآن زمان به اثبات نرسيده بود، تصاويری برداشته اند که درآن واقعاً انسانهای جنگلی يی که در حالت پرتاب تيروکمان بسوی هواپيمای حامل اين تيم تحقيقاتی ميباشند، ديده ميشود.

 

جنگلی که اين قبيلۀ جديد درآن سکونت دارند، در غرب برازيل درنزديکی با سرحد پيرو قرار دارد. درتصاويری که توسط تيم تحقيقاتی گرفته شده است، علاوه بر اشخاصيکه با رنگ پوست اصلی شان ديده ميشوند، اشخاصی ديگری نيز ديده ميشوند که بدنهای شان را با رنگ سرخ ملون ساخته وبا تير وکمان هواپيمای حامل تيم تحقيقاتی را هدف قرار داده اند.

 

يکی از محققين موجود درين پرواز گفته است که ما برفراز اين منطقه چندين بار عبورنموده از ساکنين اين منطقه وخانه های عجيب وغريب آنها تصويربرداری نموديم تا به جهانيان ثابت نمائيم که نظريه واظهارات دانشمندان مبنی بر موجوديت احتمالی هنوزهم صد قبيلۀ کشف ناشده در سراسر جهان خالی ازحقيقت نبوده، واقعا اينها وجود دارند.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *