طبقات اتموسفير( فضاي اطراف زمين )

 

 

طبقات اتموسفير( فضاي اطراف زمين ):

 

دستآوردی ديگری که از لابلای آيات قرآنی استنتاج شده است اين است که اين کتاب مقدس ، آسمان را هفت طبقه معرفی نموده ، که در آيات ذيل متوجه آن ميشويم:" او(خداوند) ذاتيست که بيافريد برای شما همهء آنچه را درزمين است ، سپس قصد کرد بسوی آسمان، پس برابرکرد آنهارا هفت آسمان، وذات او به هرچيزدانا است ". سورۀ (2) البقره، آيۀ 29.

 

" سپس توجه نمود بسوی آسمان درحاليکه دود بود، پس گفت آسمان را بياييد با رضايت يا به زور، گفتند هردو آمديم به رضایت. پس ساخت آنهارا هفت آسمان در دو روز، ومرتب ساخت در هر آسمان امور مربوط به آنرا…". سورۀ (41) حم السجده،( فصلت) آيات 11-12.

 

کلمۀ " آسمانها " درآيات متعدد قرآنی دلالت به فضا وآنچه درفضا وکاينات (علاوه ازخود زمين ومربوطات آن) وجود دارد، ميکند. از همين نقطۀ نظر ديده ميشود که نظر به ديدگاه قرآنی ، آسمان زمين ( اتموسفير ) از هفت طبقه ساخته شده است . نظربه معيارها ومفاهيم کيمياوی درجۀ حرارت هوا بطور عمومی دارای 19 مقرطبقاتی بوده که اتموسفير زمين شامل هفت طبقۀ آن ميباشد. نظر به طرح ريزی شبکۀ که حالات جوی 48 ساعته را برآورد ميکند( ليميتتد فاين ميش مادل) نيز اتموسفير زمين متشکل از هفت طبقه ميباشد. ازديدگاه جيولوجيست های (زمين شناس ها) معاصر هفت طبقۀ اتموسفير زمين قرار ذيل اند:

 

1. Troposphere ( تروپوسفير )

2. Stratosphere ( ستراتوسفير )

3. Mesosphere( ميسوسفير )

4. Thermosphere( ترموسفير )

5. Exosphere( اکسوسفير )

6. Ionosphere( لونوسفير )

7. Magnetosphere( مگنيتوسفير )

 

اگرآيات قرآنی متذکره را به الفاظ ديگری بيان کنيم، از آن چنين نتيجه گيری ميشود که : خداوند متعال بعد از خلقت زمين وآنچه زمين در بر دارد، توجه به ساختن اتموسفيروفضای اطراف زمين نمود، که درنتيجه آنرا هفت طبقه ساخت. وبه هرکدام وظيفۀ معينی را سپرد. واقعا اگرمتوجه شويم هرطبقۀ اتموسفير زمين وظيفه ای را برای منفعت واستفادۀ تمام انسانها وموجودات زندۀ روی زمين بدوش دارند. هرکدام درحال انجام کارمشخصی چون: ترکيب باران، جلوگيری از ورود اشعۀ مضره به طرف زمين، انعکاس امواج نشراتی راديويی ، دفع كردن سنگهای آسمانی واثرات صوتی آنها وغيره …

 

در زبان عربی کلمۀ " طباقاً " به معنی طبقه ها که مفهوم مناسب ومقتضی برای شرح آن پوش ويا پوشانيدن چيزی ميباشد، چنانچه اتموسفير زمين هم پوش محافظتی زمين شناخته شده است. بدون شک اين معجزۀ بزرگی است که دستآوردهايکه ممکن نبود قبل ازاکتشافات ساينسی قرن بيستم انسانها به آن پی ببرند را، قرآن کريم 1400 قبل بطور خيلی صريح ذکر نموده است.

 

ترجمه وتلخيص:سليمان شاه صوفی زاده

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *