نقاط مختلف طلوع وغروب آفتاب:

 

نقاط مختلف طلوع وغروب آفتاب:

 

خداوند متعال در آيات ذيل، درمورد مشرق ومغرب چنين ميفرمايد: " قسم است به پروردگار مشرقها  و مغربها ". سورۀ (70) المعارج، آيۀ 40.

"… پروردگار آسمانها وزمين و آنچه درميان آنهاست، وپروردگارمشرقها است". سورۀ (37) الصافات، آيۀ 5.

"…ذاتی که پروردگار دومشرق ودومغرب است ". سورۀ (55) الرحمن، آيۀ 17.

آنچه از آيات فوق فهميده ميشود اينست که چون کلمات شرق وغرب به حالت جمع "مشارق" و"مغارب" ويا دومشرق ودومغرب "مشرقين" و"مغربين" ذکرشده اند، بناءً هردوحالت جمع دلالت به جهات مختلف آغاز وخاتمۀ روزميکنند. اين هم قابل ذکروتوجه است که درآيۀ اولئ ذکرشده، خداوند (ج) به مشرقها ومغربها قسم ياد نموده است.

 

محوری که زمين درآن بدور خود ميچرخد، دارای زاويۀ 23° 27′ درجه ميباشد. نظر به همين زاويه وکروی بودن شکل زمين، روشنئ که از آفتاب نشرميگردد نميتواند هميشه از همان زاويۀ معين بر زمين بتابد. اين بدين معنی که شعاع آفتاب از زاويه های مختلفی بر يک منطقه ميتابد، و مناطقی که دورتر از خط استوا قرار دارند، طلوع آفتاب را از نقاط مختلف در شرق، وهمچنان غروب آفتاب را در نقاط مختلف درغرب مشاهده ميکنند. به همين منوال مناطقيکه بيشتر از خط استوا فاصله دارند، شاهد نقاط مختلف بيشتر برای طلوع وغروب روز ميباشند.

 

آنانيکه در خط استوا قرار دارند، هميشه طلوع آفتاب را به شکل دقيق در شرق، وغروب آنرا درغرب مشاهده ميکنند. زيرا نور آفتاب هميشه در آن مناطق به شکل عمودی ميتابد. بطور مثال اگر شبه جزيرۀ عرب را (که تقريباً در نزديکئ  خط استوا قراردارد) در نظر بگيريم، درآنجا مشاهدۀ اين اختلاف مواقع طلوع وغروب کمتر محسوس است. بناءً آيات قبلی اشاره به همين مطلب نموده ونظر به مشاهدۀ متفاوت مردم مناطق مختلف، از مشرق ها ومغرب های مختلف نام برده است. ( باز هم خداوند بهتر ميداند).

 

منبع: سايت انگليسی زبان هارون يحيی

ترجمه وتلخيص: سليمان شاه صوفی زاده

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *