آهن از آسمان فرود آمده است

 

آهن از آسمان فرود آمده است

خداوند متعال درقرآن مجيد، درسورۀ " الحديد" که معنی آن آهن ميباشد ميفرمايد: "… وفرود آورديم آهن را، درآن نيروی شديد، ومنافعی است برای مردم …" سورۀ (57) الحديد، آيۀ 25.

 

کلمۀ " انزلنا" را که ترجمۀ آن " فرودآورديم" بوده ودرآيۀ متذکره برای آهن استفاده شده است، ميتوان يک کلمۀ تشبيهی واستعاره ای ناميد که مفهوم " آهن برای منفعت بردن به مردم داده شده است " را افاده ميکند. اما، اگر معنی لفظی اين کلمه را  که " آهن بطور فزيکی از آسمان به زمين فرود آمده است "، از لحاظ ترکيب در باران واشعۀ آفتاب تحت ملاحظه قرار دهيم، درمييابيم که اين آيۀ قرآنی معجزۀ بزرگ وقابل توجهی را در بر دارد. بخاطريکه اکتشافات مدرن سائنسی مبنی بر اين بوده که آهنی که درجهان ما موجود است، از ستاره هائ بزرگ ديگرفضائی فرود آمده است.

 

نه تنها آهن روئ زمين، بلکه همه آهنی که درنظام شمسئ ما وجود دارد، از فضائ بيرون فرود آمده اند. چراکه حرارت آفتاب برای ترکيب آهن نابسنده وغير کافی ميباشد. آفتاب دارای درجۀ حرارت بيرونئ 6.000  درجه، وحرارت درونی ( هسته يی ) تقريباً 20 مليون درجه ميباشد. آهن صرف ميتواند از ستاره هائ خيلی بزرگتر ودارائ حرارت بيشتر از آفتاب که دارائ حرارت صد ها مليون درجه باشند، توليد شود. هنگاميکه مقدار آهن در يک ستاره به اندازۀ متجاوز از حد معينۀ آن ميرسد، سرانجام ستاره گنجايش وتحمل آنرا از دست داده ومنفجر ميگردد، که اين انفجار بنام " NOVA " ويا " SUPERNOVA " ناميده ميشود. و همين انفجارات است  که ضمينه را برای نشر آهن به فضا مساعد ميسازند.

 

يکی از منابع معلوماتئ سائنسی درين موضوع چنين توضيح ميدهد: شواهد ومدارکی وجود دارند که دلالت به رويدادها واتفاقات سابقۀ " SUPERNOVA " ميکنند. افزون بودن ميزان " آهن-60 " در ته بحرهائ عميق نمايشگر ودلالت کننده بريک انفجار " SUPERNOVA " که 90 سال نوری ويا تقريباً 5 مليون سال قبل رخ داده است ميکند. " آهن-60" مواد راديواکتيفئ همسان آهن بوده که در اثر" SUPERNOVA " ويا انفجار ستارۀ که 1,5 مليون سال قبل محو شده است به ميان آمده است. موجوديت مقدار زياد از مواد همسان آهن به مثابه يک طبقۀ جيولوژی، نمايانگر آثار وترکيبات هستوئ عناصرنزديک بهم در فضا بوده که پيهم ومتعاقب يکديگر چون ذره هائ گرد وغبار به زمين انتقال يافته اند. ازينروآهن در زمين ترکيب نيافته، بلکه از انفجارات " SUPERNOVA " به زمين فرود آمده است. اين واضح است که درقرن هفتم زمانيکه قرآن کريم نازل شده است، از اين دست آورد شناختی نبود، با اين هم قرآن کريم به اين موضوع اشاراتی دارد که بدون شک  اين امر ثابت ميسازد که قرآن  کلام خداونديست که با علم بيکرانش تمام موجودات را احاطه نموده است.

 

با اينکه عناصرديگری نيز از فضا به زمين فرودآمده اند، ذکرمشخص آهن از طرف خداوند درقرآن دلالت به اهميت آهن مينمايد. چنانکه عالم مشهورميکروبيولوژی " Michael Denton" درکتابش بنام سرنوشت طبيعت "  Nature’s Destiny" اهميت آهن را تأييد نموده ونوشته است که : " هيچيک از فلزات برای ادامۀ حيات چنان مفيد، ضروری واساسی همچو آهن نميباشد. اين ذخيره ها وانباشتگی آهن است در مرکز ستاره ای که انفجارات " SUPERNOVA " را راه اندازی ميکند، وبعداً باعث متفرق شدن اتم هائ واجبی واساسئ برای حيات از طريق فضاء ميگردد.

 

اين آهن ذوب شده در مرکز زمين است که مانند داينموئ (dynamo) بزرگی کار نموده و قوۀ جاذبۀ ساحۀ مقناطيسئ اتموسفير را توليد ميکند، آنکه کمربند تشعشع فان اللن بيلت " Van Allen radiation belt " را تشکيل داده و سطح زمين را از انرژی هائ مضر واشعۀ تباه کن فضائی حفاظت نموده وتحت پوشش خود قرار ميدهد.

 

بدون اتومهائ آهن وقوع عمليه هائ سوخت کاربن درعالم وجود ناممکن بود: نه انفجار" SUPERNOVA "، نه حرارت زمين، نه اتموسفير وهايدروسفير، نه ساحۀ دفاعئ مقناطيسئ، نه کمربند فان اللن بيلت " Van Allen radiation belt "، نه طبقۀ اوزون، نه آهنی که در خون انسان هموگلوبين (haemoglobin ) ميسازد، ونه هم ضرورياتيکه ارتباط به آهن دارد ممکن ميبود.

 

چيزی ديگری که خيلی جالب وقابل توجه ميباشد اينست که با ذکر کلمۀ عربئ " الحديد" به معنئ آهن، علاوه بر ذکر اهميت ومواصفات آهن، خداوند(ج) از دورمز خيلی جالب رياضيکی نيز پرده برداشته است که بطور ذيل اند:

1- سورۀ " الحديد" سورۀ 57 قرآن کريم ميباشد. وميبينيم که از نگاه حروف ابجد مجموعۀ قيمت حروف اين کلمه ويا شمارۀ آن نيز 57 ميباشد.

2- از نگاه حروف ابجد قيمت حروف کلمۀ "حديد" به تنهائی ويا بدون پيشوند " ال" 26 بوده که عدد 26 نمبراتمئ آهن نيز ميباشد.( سبحان الله)

 

علاوه براين همه مواصفات وحکمت ها درآهن، ازين پديدۀ با ارزش در معالجۀ مرض سرطان نيز استفاده ميشود که برائ بار اول با استفادۀ به ويژه، وتخنيک و عمليات مخصوصی، رئيس تيم دکتوران" Dr. Andreas Jordan" ازشفاخانۀ مشهورجهانی در آلمان بنام" Charité " نتايج کامياب ومثبتی را در از بين بردن سلولهائ سرطان يک جوان 26 سالۀ  بنام " Nikolaus H " بدست آورد. که واقعاً فرمودۀ خداوند(ج) که ميفرمايد:"… وفرود آورديم آهن را، درآن نيروی شديد، ومنافعی است برای مردم …" عملی گرديده وهميشه عملی خواهد گرديد.

 

 منبع: سايت انگليسی زبان هارون يحيی

ترجمه وتلخيص: سليمان شاه صوفی زاده

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *