خاتمه و انقباض کائنات

 

خاتمه و انقباض کائنات:

چنانکه قبلا متذکرشديم خلقت کائنات با يک انفجاربزرگی آغاز شد، وازهمان نقطه و زمان پيهم درحال انبساط ميباشد. ساينسدانها ميگويند که هنگاميکه حجم ومساحت کائنات به حد بسنده و نهايی خود برسد، اين انبساط وتوسعه یافتن خاتمه پيدا کرده که همین کشش پيهم قبلی آن بالآخره سبب سقوط وفروريختن آن برخودش میشود.

علمای معاصردرین مورد هم عقیده دارند که کاينات قابل انبساط ، روزی به تندی وسرعت خيلی زياد ، دراثر حادثۀ بنام خورد شدن ويا انقباض بزرگ معروف به "Big Crunch " خاتمه مييابد که اين حادثه سبب خاتمۀ انواع واشکال مختلف حياتی نيزميگردد.

"Renata Kallosh " و"Andrei Linde " دو پروفيسر فزيکدان "Stanford University " درين موضوع اينگونه ابراز نظر ميکنند: شايد هم کائنات ازپيش مقدر ومحکوم به نابود شدن وناپديد شدن بوده، هر آنچيزيکه مافعلا مشاهده ميکنيم وآنچه در فاصله های خيلی دورتر ازما قراردارند که قادربه مشاهدۀ آنها نيستيم، به يک نقطۀ کوچکتر از ذرۀ پروتون منقبض و متراکم خواهند شد.

اين ذرۀ کوچک را ساينسدانها بنام سوراخ وياخلای سياه "black hole " وياانرژی سياه "Dark Energy" نيز ناميده اند. آنها پيشگويی نموده اند که بالآخره روزی اين سوراخ ويا انرژی سياه ، چنانچه قبلا کائنات را به حالت کوچک شده ومنقبض شده درخود داشت، با فشار منفی جاذبوی اش، درآيندۀ خيلی دوری که ما فعلا نه در ابتداء، بلکه در اواسط چرخش عمر آن قرارداريم ، دوباره بخود جذب خواهد کرد.

با مد نظر داشت این نظریات علمی و ساینسی ، وقتی به آیات قرانی مینگریم میبینیم که خداوند ؛ خالق این کائنات در این موضوع چنین اشارتی دارد:

" …روزی که بپيچانيم آسمان رامانند پیچانیدن طومار، چنانچه بار اول آفریدیم انرا، دوباره برگشتش خواهیم داد ( از بین خواهیم برد) این وعدهء ماست و ما حتما انجام دهنده ان خواهیم بود". سورۀ (21) الانبياء، آيۀ 104.

همچنان درآيۀ ديگری ميفرمايد: " و بجا نکردند قدر( منزلت ) خدارا به شکل درست آن ( در انچه مشرکین معتقد بودند در بارهء خداوند ) وزمين زیر فرمان اوست در روزقيامت ، وآسمانها پيچيده شده باشند در یمین خداوند ( به امر و قدرت او بهم خورده باشند ) پاک وبرتراست از انچه به او شرک میکنند " . سورۀ (39) الزمر، آيۀ 67.

بنا برتيوری حادثۀ بزرگ انقباض (Big Crunch)، برچيده شدن وفروريختن کائنات با حرکت بطی وآهسته شروع و بتدریج بسرعت آن افزوده شده که خيلی زود اين پروسه به حد تراکم لايتناهی کاينات انجامیده وخورد ميشود، که اين تيوری علمی وساينسی موازی و موافق با تصريحات ومفاهيم قرآنی درين مورد ميباشد.

مصدر: سايت انگليسی زبان هارون يحيی

 

ترجمه وتلخيص:سليمان شاه صوفی زاده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *