خلقت کائنات ازدود گرم وداغ

خلقت کائنات ازدود گرم وداغ :

امروز ساينسدانها بقدرت وتواناﯿﺊ ابرازنظر در مورد ساختاروتشکیل ستاره ها رسيده اند، وبه اين عقيده هستند که ستاره ها وتمام کاينات ازدود وگاز آتشین وداغی ساخته شده و شکل

گرفته اند، چنانچه خالق کاينات نيز درقرآن کريم به اين کشف ودست آورد ساينسدانها قبل از اکتشافات علمی شان اشاره داشته و میفرماید " …سپس توجه نمود بسوی آسمان در حاليکه دود بود…"، سورۀ حم السجده( الصف) ، آيۀ -11

درآيۀ مذکور برای نمايش مفهوم درست اين مرحلۀ ازوجود کاينات ، خداوند کلمۀ خيلی دقيق ومناسب زبان عربی " دخان " را بکاربرده است که معنی و مفهوم آن دود گرم سماوی و خلايی ميباشد. با بکاربردن اين کلمه ، قرآن کريم اين موضوع را خيلی درست و دقيق تشريح نموده است ، چون دود گرم موجود گازی است که شامل اجزاء متحرک اجسام جامد نيزميباشد.

خداوند کریم در سورهء انبیاء ضمن آیه 30 میفرماید:" … حقا که آسمانها و زمین بودند باهم پیوسته ( مخلوط به همدیگر) پس آنهارا با شدت از همدیگر جدا کردیم …"

در ایه متذکره خداوند از چیزی یاد مینماید که بشر قرنها بعد تر به حقیقت ان توسط وسایل و آلات پیشرفته پی برده و آنرا درک نمود ، که عبارت از همان وحدت میان زمین و باقی کائنات بوده و سپس در اثر یک انفجار قوی و شدید از همدیگر جدا شده بحالت کنونی در آمدند.

این قضیه بدون شک یکی از مفاهیمی است که قرآن کریم انرا در زمانی بیان داشته است که بشر از علم به آن عاجز بوده و هنوز وسایل دست داشتۀ بشر قادر به کشف ان نبود.

اکنون سائنسدانهاصرف در قرن بطستم کشف نمودند که کائنات از يک نوع گازی به شکل دود به وجود آمده ودر اثريک انفجارخيلی قوی صورت کنونی اش را بخود گرفته، کائنات مارا تشکيل داده اند، اما قرآن کريم اين موضوع را 1400 سال قبل بيان نموده بود، بناءً آنچه را که قرآن کريم از اين همه معلومات دقيق وعجيب در مورد خلقت کائنات به ما ارائه نموده است، کمتراز معجزه چيزی نميتوان ناميد، که توسط ذاتی که آفريننده وخالق برحق اين کائنات است بيان شده وتوسطپيامبرگرامی اش حضرت محمد (ص) برای ما رسيده است.

مصدر: سايت انگليسی زبان هارون يحيی

 

ترجمه وتلخيص:سليمان شاه صوفی زاده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *