خلقت آنچه در بين آسمانها وزمين قرار دارند

خلقت آنچه در بين آسمانها وزمين قرار دارند :

قرآنکريم در برگیرنده آيات متعددی دربارۀ خلقت زمين ، آسمانها، وآنچه دربين اينها قرار دارند بوده ، که بصورت نمونه از چند ایه دراینجا ذکر میکنیم . خداوند بزرگ میفرماید :

" ونيافريديم آسمانها وزمين وآنچه را دربين آنها است ، مگر به حق، و ( هرآينه ) قيامت آمدنی است … ". ( سورۀ الحجر ، آيۀ 85 )

همچنان ميفرمايد : " مر اوراست آنچه در آسمانها وآنچه در زمين و درميان اين هردو، وآنچه در زير زمين قرار دارد ".

( سورۀ طه ، آيۀ 6 )

درآيۀ ديگری ميفرمايد: " ونيافريديم آسمان وزمين را وآنچه درميان آنهاست، بیهوده ". (سورۀ الانبياء ، آيۀ 16 )

در بحث های قبلی ذکر گردید که قبل ازتشکیل کائنات موجوده پدیدهء گازی متراکم شده به شکل دود وجود داشت که بعدا در اثر انفجار قوی و شدیدی به پارچه ها و قسمت های تقسيم شد که کهکشانها ، ستاره ها و سياره ها را تشکيل داد.

بطور مثال: زمين همراه با ستاره های اطرافش همه قسمت های جدا شده از جسم مشترک همان گاز ويا دود قبل از واقعۀ ( بيگ بنگ ) ميباشند. به همین ترتیب اشکال مختلف دیګر سماوی قسمت ها یی ازهمان گاز ويا دودی اند که بعد از وقوع انفجار بشکل آفتاب ها و سياره ها ويا هم باقی منظومه های شمسی وکهکشانها در امده است.

در مباحث اولی خوانديم که قرانکریم صریحا بیان میدارد که کاينات

اولا حالت " رتق " يعنی باهم آميخته ، مرکب و متحد را داشتند وبعداً حالت " فتق " يعنی منقسم و پراگنده شده بسرعت شدید، درآمدند.

در هربخش ازکهکشانها ومنظومه ها، علاوتاً مواد وعناصری وجود دارند که شامل آنها نبوده و خارج از اين اجسام و اصناف ، بخش ديگری از موجوداتی را که در بين اينها قرار دارند تشکيل ميدهند ، که نام ساينسی اين اجزاء اضاﻔﺊ که در بين ستارگان وکهکشانها قرار دارند " انستلر گلاکتيک ماتيريال " ميباشد.

اين مواد واجسام مرکب از 60% هايدروجن ، 38% هيليوم و2% از مواد وعنصرهای ديگر ميباشند. بطورخلاصه 99% اين مواد اضافی که در بين ستاره ها قرار دارند گازبوده و 1% آن گرد وغبار ميباشند که احتمالاً اين فيصدی کم ، عنصرها ومواد ثقيلی هستند که شامل اجزاء خوردي بنسبت 0,0001 الی 0,001 ملی متردر ديامتر ميباشند.

ساينسدانها به اين نظرهستند که اين مواد واجسام از نقطۀ نظر وسنجش فزيک کیهانی دارای اهميت به ويژه وخاصی ميباشند. چراکه اگر مجموعۀ کامل اين مواد واجسام را بسنجيم، آنها حجم بيشتر از مجموعۀ تمام کهکشانها واجرام سماوی را تشکيل ميدهند. با اينکه وجود اين مواد ( انستلر گلاکتيک ماتيريال ) محض در سال 1920 کشف شد ، تصريحات قرآنی درين مورد با بکاربردن کلمات " ما بينهما " يعنی هرآنچيزيکه دربين آنها قرار دارد، توجه مارا بخود جلب ميکند.

قرآن کتابی است که صدها سال قبل ازين اکتشافات نازل شده است ، اما به این مسائل اشاره نموده است .

مصدر: سايت انگليسی زبان هارون يحيی

 

ترجمه وتلخيص:سليمان شاه صوفی زاده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *