انتظام دقيق دردوران کاينات

انتظام دقيق دردوران کاينات :

خداوند بزرگ درقرآن کريم ميفرمايد: " واوست (خداوند) آنکه بيافريد شب وروزرا، وآفتاب ومهتاب را، وهريک درفضايی شناورند ". سورۀ (21) الانبياء، آيۀ 33.

کاينات موجود دارای بيشتر از صد ملیارد کهکشان بوده ، که خوردترين آنها حداقل متشکل ازتقريباً يک ملیارد، وبزرگترين آنها بيشتر از هزار ملیارد ستاره ميباشند. بسياری از ستاره ها دارای سيا ره های مربوط به خود بوده که اکثرآن سياره ها نيز دارای ماهواره های تابع وپيرو به خود ميباشند. مليونها سال است که هریک ازآنها درمسيرخود باهماهنگی وتوازن کامل وبدون عيب بايکديگر درحرکت هستند. علاوه براينها تعداد زيادی ازستاره های دنباله داری نيزوجوددارند که درمسيرهای قبلاً مقدرشده وتعين شدۀ شان درحرکت ميباشند.

اضافه برآن درکاينات نه تنها هر جسم کیهانی در مسیر مشخص و معین خودش بصورت منظم در حرکت بوده، بلکه هر یک از این منظومه های بزرگ چون منظومه های شمسی وکهکشانها نيزعلاوه بر حرکات منظم أجسام داخلی شان، هريک (به شمول تمام اجسام داخلی شان) چون جسم واحد بدورمراکزشان، درای حرکت و سیر منظمی میباشند. هرسال زمين با منظومۀ شمسی که زمين جزء آن میباشد، ازموقعيت سال قبلی شان تقريباً 500 مليون کيلومترفاصله ميگيرند. بناءً نظر به محاسبۀ ساينسدانها کوچکترين وناچيزترين تخطی و انحراف از مسيرمعينه و منظم دراجسام سماوی ، باعث برهم خوردن این نظام گردیده که در نتیجه باعث نابودی و خاتمۀ آنها ميگردد. برای مثال ميبينيم که انحراف زمين از مسيرمعينه اش به اندازۀ 3 ملی مترچه پيامدهای را باخود دارد:

درهنگام چرخش بدورآفتاب ، زمين مداری را که درهر18 ميل 2،8 ملی متر ازحرکت مستقيم خود به حرکت منحنی دايروی تغيرمیدهد، ميپيمايد. اين اندازۀ مسير دايروی زمين هرگزقابل تغيرنميباشد ، زيرا جزئی ترين تغير درحرکت منحنی زمين سبب حوادث مصيبت بار وفاجعه برانگيز خواهد شد. مثلاً: اگر به جای 2،8 ملی متردر18 ميل تغيرحرکت زمين ازحالت مستقيمش به حالت منحنی دايروی 2،5 ملی متر شود، درآن حالت مدارخيلی بزرگ ووسيع شده و همۀ ما بخاطر فاصلۀ زياد ازآفتاب يخبندان ميشويم. وهمچنان اگرمنحنی شدن ويادايروی شدن حرکت زمين در18 ميل به اندازۀ 3,1 ملی متر شود، همۀ زنده جانهای روی زمین بخاطر نزديکی با آفتاب سوخته وکباب ميشوند.

مصدر: سايت انگليسی زبان هارون يحيی

 

ترجمه وتلخيص:سليمان شاه صوفی زاده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *