استفاده از سگ های تعليمی برای گرفتاری مجرمين

 

 

استفاده از سگ های تعليمی برای گرفتاری مجرمين:

 امروز اکثر ارگانهای امنيتی در کشورهای پيشرفته به منظور جلوگيری وکاهش بيشترآسيب پذيری نيروهای امنيتی درگرفتاری مجرمين از سگ های تعليمی استفاده ميکنند.

اين سگ ها قبل از استخدام در چنين عمليات به شکل خيلی مدرن و تخصصی تربيت ديده وبعداً به مثابه سگ های خيلی سريع مهاجم درمراحل ابتدائی گرفتاری مجرمين از جانب پوليس استخدام ميگردند.

حملۀ اين سگ ها بر مجرمين خيلی  هيبتناک ومؤثربوده و باعث دست وپاچه شدن و ضعف آنها در مقابل نيروهای امنيتی ميگردد.

اينک شما وتماشای ويديوی  فعاليت سگ های تعليمی:

 

برای تماشای اين ويديو لطفاً بر اينجا کليک کنيد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *