نتيجۀ بی احتياطی

 

نتيجۀ بی احتياطی دراثناء راننده گی:

مصدر: سايت عربی زبان مدونة رشيد

ترجمه: سليمان شاه صوفی زاده

درپهلوی مراعات قوانين ترافيکی، يکی از شرايط ولوازم حتمی راننده گی نيز توجه، تمرکزحواس واحتياط زياد در اثناء راننده گی ميباشد. بی توجهی ويا لحظه ای مصروف شدن درچيزی ديگری، باعث به خطر افتادن حيات راننده وموجودات اطرافش ميگردد. بناءً نبايد درنتيجۀ بی اعتنايی و غفلت خويش با حيات خود وديگران بازی کنيم.

درويديوی ذيل نتيجۀ کم توجهی وبی احتياطی درراننده گی را مشاهده خواهيد نمود:

برای تماشای اين ويديولطفاً به اينجا کليک کنيد.

اگردرمشاهدۀ اين ويديو مشکلی داريد، پس لطفاً سوف واير Real Player را به کمپيوترتان داونلود کنيد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *