آيا هنوزهم احوال دنيا بخيراست؟

آيا هنوزهم احوال دنيا بخيراست؟

مصدر: سايت عربی زبان مدونة رشيد

ترجمۀ با تصرف: سليمان شاه صوفی زاده

درين موضوع دوبخش ويديويی داريم. باتوجه به محتوای اين دو قسمت ويديويی سوالی مطرح ميگردد، وآن اينکه: آيا هنوزهم دنيا احوال بخيراست؟ طبعاً اين سوال استنکاری را اکثراً به نی ونخيرپاسخ خواهند داد.

چرا درمقابل هرفرديکه اعمال نيکو، خيرانديشی وخيررسانی به ديگران را دوست دارد، 10 شخص ديگری رامييابيم که بجز نفس های شان به ديگران هيچ نوع احترام و ارزشی قائل نيستند.

کمک ومساعدت به ديگران نعمتی است بزرگ که بسياری از مردم آنرا درک نميکنند. بناءً عالم امروزدر حال از بد بدترشدن است.

بخش عمدۀ از ساکنان عالم امروز صرف به خود ميانديشند ودرد ورنج ومشکلات ديگران برای شان هيچ اهميتی ندارد. اما اين مقولۀ بزرگان را فراموش کرده اند که گفته اند: ” امروز کسی را مساعدت کن تا فرداکسی ديگری ترا مساعدت کند”.

البته آنانيکه به خود مينازند وفکر ميکنند که هيچگاه به کمک کسی محتاج نخواهند شد، بايد بدانند که يگانه ذاتيکه هميشه بی نياز است و محتاج به غير خود نبوده، ذات اقدس خداوند (ج) است وحتماً بر چنين اشخاص روزگاری خواهد آمد که برای کمک ومساعدت شان هيچ کسی نپرداخته متوجه اشتباه و خودخواهی شان گردند.

1- انسان به انسان نميرسد:

درويديوی ذيل کمرۀ ترافيکی مراقبت از جاده های پرازدحام شهرتل ابيب اسرائيل ازاين حقيقت پرده برداشته، صحنۀ مأيوس کنندۀ حادثۀ ترافيکی را که منجربه مرگ موترسايکل سواری ميگردد، موردتماشای ما قرار ميدهد.

به دقت ببينيد که چگونه انسانها وهمنوعان قربانی اين حادثه (موترسايکل سوار) از کنار جسد برزمين افتاده اش عبورومرورميکنند، وهيچ کس حاضر نيست تا دست مساعدت به اين شخص پيش کند. ده ها عراده موتر خورد وبزرگ با خيلی ساده گی وبی تفاوتی از اطرافش ميگزرند، ولی لحظۀ برای مساعدت اين انسان همنوع شان توقف ننموده، گويا پارچه کاغذی است که اشتباهاً دروسط جاده افتاده ، از کنارش ميگزرند.

برای تماشای اين ويديو لطفاً بروی عکس کليک کنيد.

2- ولی حيوان به حيوان ميرسد:

در ويديوی ذيل سگ کوچکی راميبينيد که به اثرتصادم با موتری برجاده ای افتاده ، وسگ ديگری به غرض همدردی با اين سگ کوچک با وجود عبورومرورخيلی نزديک وخطرناک عراده جات ازکنارش اين همنوعش را ترک نگفته، در تلاش کمک رساندن ودانستن احوال اين سگ کوچک (چه اتفاقی با اين سگ افتاده است؟ چرا حرکت ندارد؟) ميباشد.

درين مقطع ويديويی به خوبی ميتوان ديد که حرکات اين سگ سياه رنگ همه مظهر احساسات همدردی و ارادۀ مساعدت با همنوع کوچکش ميباشد.

برای تماشای اين ويديو لطفاً بروی عکس کليک کنيد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *