عقاب رنگ طلائی…

 

 

عقاب رنگ طلائی به طريقۀ خاصی شکارميکند!

عقاب رنگ طلائی از جملۀ پرندگان بزرگ وعجيبی است که در قسمت شمالی کرۀ زمين بود وباش دارد. طول بالهای گشادۀ اين پرنده باهم به دومتر ميرسند.

شکارعقاب رنگ طلايی که انگليسی زبانها آنرا بنام Golden Eagle ميشناسند، بطورعموم خرگوشها، موشها، مارها، پرنده ها و درضمن بزهای کوهی و آهوبره ها ميباشد.

درين ويديو که شامل دوبخش (اول ودوهم) است، طريق جديد وخيلی عجيب شکار اين پرنده را مشاهده ميکنيم وميبينيم که اين پرنده برای شکارو از پا درآوردن آهوبره ايکه نظربه وزن ثقيل وقوی بودنش احتمال انتقال آن به طور زنده کمتراست، از شيوۀ عجيبی استفاده مينمايد.

اين پرنده اولاً خيلی زيرکانه آهوبره را از بلندی های کوه به زير پرتاب نموده، بعداً از گوشت آن آهوبرۀ مرده استفاده نموده ويا آنرا انتقال مينمايد.

برای تماشای هر بخشی از ويديو لطفاً بر روی عکس آن کليک کنيد.

اگر درتماشای ويديوهای سايت صدای افغان مشکلی داريد، پس لطفاً سوفت واير FLV Player ويا Real Player را به کمپوتر تان داونلود کنيد.

منبع: سايت مدونة رشيد

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *