وسترگارد: “خیرت ویلدرز” کارتونم را دزدیده است — سلیمان شاه صوفی زاده

 

 

وسترگارد:" خيرت ويلدرز" کارتونم را دزديده است:

 

 

گزارش از: سلیمان شاه صوفی زاده

 

علاوه براشتباه اولی "خيرت ويلدرز" مبنی برنشرعکس يک هنرمند وRapper هالندی درفلمش بجای "محمد بوياری" قاتل فلمسازيکه فلم اهانت آميزی را عليه اسلام تهيه نموده بود، وی اشتباه بزرگی ديگری را نيز مرتکب شده، وآن اينکه: بدون اجازه وآگاهی کارتونيست دنمارکی ازکارتون اهانت آميز وی که قبلاً عليه پيامبرمعظم اسلام ص رسم نموده بود، درفلمش که  ديروز نشرشد استفاده نموده است.

اين عمل "ويلدرز" غضب کارتونيست دنمارکی را چنان برانگيخته است که وی "ويلدرز" را درمصاحبۀ شام ديروزش با تلويزيون NOVA دزد، واين عملش را سرقت وخلاف ورزی از قانون حق چاپ ويا copyright  ناميده است.

 

کارتونيست دنمارکی " کورت وسترگارد" برای اقدامات قانونی عليه " خيرت ويلدرز" خواهان کمک ومشورۀ يکی ازوکيلان مشهوراتحاديۀ ژورناليستان گرديده تا ببيند که از نظرقانونی وحقوقی درمقابل آنچه وی سوء استفاده از کارتونهايش خوانده است، چه اقداماتی بايد کرد.

"ويلدرز" يکی ازکارتون های اهانت آميز اين کارتونيست متعصب وضد اسلام را که نشرآن درسال 2005 باعث نا آرامی ها و واکنش های شديد مسلمانان درسراسر جهان گرديده بود، وبه سبب مقاطعه وتوقف صادرات دنمارکی از طرف کشورهای اسلامی خسارۀ اقتصادی آن تا امروزنظربه محاسبۀ تخمينی حکومت دنمارکی به 134 مليون ايورو ميرسد،هم درآغاز وهم درپايان فلمش استفاده نموده است.

 

اينست انتقام خداوندی وصدق وعدۀ قرآنی که حفاظت اين دين مقدس را به عهدۀ خود گرفته است. واقعاً خداوند غيورجل جلاله درهرعصروزمان دشمنان کينه توزاسلام را به کيفراعمال شان رسانده وشرمنده ورسواخواهد نمود.

به اميد رسوايهای بيشتردشمنان آشتی ناپذير اسلام واختلافات وزدوبندهای ذات البينی شان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *