اعلامیه “کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان” بمناسبت واقعه المناک کنر — محمد عظيم آبرومند

 

اعلامیه "کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان" بمناسبت واقعه المناک کنر

 

محمد عظیم آبرومند (سخنگوی کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان)

 

 

کمیسیون صلح وآادی برای افغانستان ازبدو تأسیس اش تا کنون تلاش ورزیده است تا درمواقع حساس و داغ تصادم های نظامی بین قوای ناتو وقوای مقاومت مسلحانه درکشور، خارج ازحوضه زبان عاطفی هرگونه تلاشهای نظامی را ، جهت تحقق مرام های سیاسی که درنتیجه آن خون هموطنان بریزد محکوم نموده است ، مگر حملات وحشیانه وتبهکارانه ناتو را که صرف به هدف ایجاد ترس وارعاب و کشتارجمعی مردم عامه انجام می یابد ، هیچ انسانی را بی تفاوت وخاموش نمی گذارد تا دربرابر این اعمال خون آشام اظهار تنفروانزجارخود را بیان نکند.

 هموطنان گرامی حتما ازطریق رسانه های جمعی  آگاهی یافتند که  بازهم یکباردیگر قوای ناتوتعدادی بیشتر ازهشت  نوجوان وطن را در ولایت کنر ازقریه غازی آباد درحالیکه باهم روی زمین نشته بودند به یک بارگی به خاک وخون کشید. ما درحالیکه همدردی و تسلیت خود را به خانواده های آن عزیزان ازین طریق ابرازمی داریم  وازخدای کریم برای ایشان صبرجمیل خواهانیم ، ازتمامی سازمان های حقوق بشر، نهاد های مدنی ، سازمان عفوجهانی ، کنفرانس سران کشورهای اسلامی ، موسسه ملل متحد تقاضا می کنیم ، تا درین مورد موضعگیری نموده ، عاملین همچو پیش آمد نظامی مذبوحانه را شدیداً محکوم بدارند.

نباید فراموش کرد ، که درهفته اول ماه سپتامبر همین سال عیسوی که به پایان میرسد ، بیشتر از179نفر ازمردم بیگناه ما در ولایت کندز طی یک کشتارجمعی ازطرف قوای ناتو به شهادت رسیدند.

باید خاطرنشان کرد که طبق آمار دردست داشته طی سالیان گذشته درچهارده ولایات کشور ، مثل پکتیا ، کنر ، کندز،تگاب ، کاپیسا ، هلمند ، بغلان ، ننگرهار، لغمان ، فراه ،خوست وبادغیس  ……  همچو حملات وحشیانه صورت گرفته است که در اثر آن تعداد زيادی از مردم مظلوم افغان جام شهادت را نوشیده اند.

 

مردم بیگناه ملکی افغان که هر گاه نا گاه  طعمه وحشت اشغالگران میگردند، وجدان های آگاه هرهمنوع دوست را به هیچصورت آرام نمیگذارد وبه ضعف نظام های اخلاقی غرب بخصوص کشور های ناتو انگشت درشت نقد می گذارند.

 این چه جوامعی است که مولد همچو فرزندان خون آشام میباشند و بی باکانه خانه وکاشانه دیگران را ویران می کنند و بدون کوچکترین اعتنائی به شالوده های تمدنی خویش درپی نابودی انسان ها همت می گمارند. این چه عقول بی ربط معنوی است که بعد ازدوره روشنگری نه تنها کشتار حیوانات را صنعتی ساختند ، بلکه موازی به آن برای کشتار انسان ها هم بخش صنعتی پدید آوردند. نظام های فاشیستی ، در آلمان ، ایتالیا و روسیه دوران ستالین ، جنگ جهانی اول و دوم محصول همین طرزفکر است و اضافه بران دوران استعمار و ایجاد صنعت برده داری ازمحصولات رقم اول این تمدن محسوب میگردد.

دراخیر یکبار دیگر حملات وحشیانه قوای ناتو را که دراثرآن هشت نوجوان ملکی بیگناه جان عزیز خویش را ازدست دادند شدیداً محکوم می کنیم .

ما طلبگار فوری قطع جنگ درافغانستان بوده ، مصرانه تقاضا می کنیم که قوای ناتو که درافغانستان یک نیروی مخرب محاربوی مبدل گردیده ، هرچه زود تر خاک افغانستان را ترک گوید وسران کشورهای ناتو باید با مقاومت مسلحانه روی مسئله افغانستان بدون قید وشرط به مذاکرات سیاسی آغازنمایند.

 

بااحترام

محمد عظیم آبرومند

(سخنگوی کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان)

 

دهم جدی سال 1388 هجری شمسی مصادف به 30 دسامبر 2009 میلادی

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *