اليزابت از پدرش مبلغ يک مليون ايورو خساره ميخواهد — سلیمان شاه صوفی زاده

 

 

اليزابت از پدرش مبلغ يک مليون ايورو خساره ميخواهد:

 

 

گزارش از: سلیمان شاه صوفی زاده

 

خانم اليزابت در بدل 24 سال قيد وتجاوزهای جنسی دايمی پدرش خواهان يک مليون ايورو خساره گرديده است. وکيل اليزابت برای پيشبرد دعوی ومراسم قانونی وقضايی اين خواست اليزابت اعلان آمادگی نموده است. وی گفته است که اليزابت واطفالش برای آغاز زندگی جديد وجبران رنج وغم متحمل شده در زندگی تاريک گذشته، به اين مبلغ ضرورت دارند. تنها مصارف معالجه برای اليزابت واطفالش مصارف گزافی خواهد بود که بدون حصول خساره هرگز توان پرداخت آنرا نخواهد داشت. چون اليزابت واطفالش حداقل سه ماه را در يک کلينيک مخصوص برای تداوی اينگونه آسيب ديده گان روانی تحت معالجه متخصصين سپری خواهند نمود، تا اينکه خودش واطفالش برای زندگی در اجتماع و جهان بيرون وجديد آهسته آهسته آماده گردند.

 

تحقيقات DNA:

تحقيقات DNA ثابت نمود که پدرهفت طفل اليزابت، پدرکلان شان ميباشد. اين موضوع را روز سه شنبه تيم تحقيقاتی که مأموريت اين تحقيقات را به عهده داشتند اعلان نمود. آنها نيز اظهار داشتند که نامه ای که به قلم خانم اليزابت نوشته شده بود ويکجا با سه طفلش در نزديکی خانه اش دريافت شده ودر آن به قلم اليزابت نوشته شده بود که:" من مسؤليت وسرپرستی سه طفل خودرا به پدر ومادرم سپرده، خودم دوباره به جای نامعلومی برميگردم"، نيزواقعاً توسط پدرش جوزف فريتزل ديکته شده بود واليزابت آن را از روی مجبوريت نوشته بود.

 

جوزف فريتزل پلان زندانی ساختن دخترش را شش سال قبل از واقعه طرح نموده بود:

محققين اتريشی گفته اند که فريتزل پلان زندانی نمودن دخترش را در سال 1978 هنگاميکه هنوز اليزابت دوازده ساله بود طرح نموده بود. ايشان تأييد نموده اند که برای بار اول خانم اليزابت در سن يازده سالگی مورد تجاوزجنسی پدرش قرار گرفته است که بعد از يکسال پدرش آغاز به طرح ريزی پلان، آماد گی و تفکر درچگونگی زندانی ساختن دخترش نموده است.

آنها نيز گفته اند که برای فرار از اين زندان وحشتناک که اليزابت واطفالش در آنجا زندانی بودند، آنها بايد هشت دروازۀ بسته و محکم آهنين را عبورمينمودند که اولين دروازه دارای وزن 500 کيلوگرام ميباشد.

 

مصاحبۀ تلويزيونی:

قرار است خانم اليزابت بتاريخ 26 مئ 2008 برای اولين بار با تلويزيون ORF اتريشی مصاحبه ای را که بطور زنده نشرخواهد شد انجام دهد. وی درين مصاحبه اش از حقايق وواقعات تلخيکه درزندگی 24 ساله اش در زندان وحشتناک پدرش به وقوع پيوسته است پرده خواهد برداشت.

تلويزيون ORF اولين تلويزيونی خواهد بود که قبل از همه با خانم اليزابت مصاحبه می نمايد ونيزاولين تلويزيونی بود که بعد از رهائی با ناتاشا کمپوش ( دختری که فعلاً بيست ساله بوده و در سال 1998 در عمر ده سالگی لادرک شده بود. وی نيز به همينگونه جهت سوء استفادۀ جنسی به مدت هشت سال در قيد مردی بنام Wolfgang Priklopil قرار داشت تا اینکه در ماه اگست 2006 وی از چنگ آن مرد نجات يافت ) از همه اولتر و برای اولين بار مصاحبه نموده بود.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *