وزارت خارجه ايران از شبكه نور شکایت كرد ؟؟؟!!! — اخبار جهان اسلام

 

وزارت خارجه ايران از یگانه تلویزیون  فارسی  زبان اهل سنت (تلویزیون جهانی نور) شکایت كرد ؟؟؟!!!

 

عبدالله –عابد ( کابلی)

2010-10-10

 

برادران وخواهران مسلمان  وآزادگان وآزاد اندیشان !

 سلام ورحمت ، الله بر شما باد 

 

امروز  درسایت خبری  سنی نیوز  عنوان بسیار جالبی  نظرم را  بخود جلب کرد وآن اینکه   وزارت خارجۀ  ایران  ازشبکه جهانی  تلویزیون نور که از عمر فعالیت  ان یکسال بیشتر نمی گذرد به دولت امارات  شکایت کرده وخواستار توقف  فعالیت این رسانه شده   است .؟؟؟؟!!!

 براستی پخش این خبر آنقدر برایم جالب بود  که  من در طول زندگی خویش  در عرصۀ کار های رسانه ئی  چنین مضحکه ئی را  نشنیده وندیده بودم .

کشوریکه ده ها  تلویزیون ورادیو را بزبانهای فارسی – انگلیسی – اردو – عربی – هندی –پشتو –ترکی – کردی وسایر زبانهای بین المللی   تاسیس کرده  واین رسانه های تصویری وصوتی   به بیشترین زبانهای زندۀ دنیا نشرات داشته  و مضاف بر ان  بیشتر از  صد  ها سایت انترنیتی را دراختیار دولت قرارداشته وصدها سایت دیگر هم  زیر نظر آخوند های قم ومشهد وتهران ،  وطلبه هی ایشان  فعالیت داشته ودارند،  چنین عکس العملی را دربرابر  یک تلویزیون   اهل تسنن  از خود نشان دهند وآنهم درسطح  وزارت خارجه  کشور ی مانند ایران  برایم خیلی عجیب  آمد ؟؟؟!!!!!

     در حالیکه  امروز ایران،  بعد از  امریکا وغرب ،  نسبت به اکثریت   کشور های جهان   بیشترین  فعالیت رسانه ئی  وخبری را ازطریق رادیو – تلویزیون وانتر نت دارد ، درخواست  چنین  امری  را میتوان از جهات مختلف مورد  ارزیابی قرار داد .

 هر چند این خواست  دربادی امر  بیک مضحکه جمهوری آخوندی ایران شباهت دارد  ، اما در واقع امر  برای همگان این امر را بر ملا میسازد که ، این رژیم  که بنای فکری آن بر جهل وخرافه استوار است ، از یک رسانه فارسی زبانیکه  گردانندگی آنرا  جمعی از  محرومترین  ودرمانده ترین مردم اهل سنت ایران   به عهده دارد  چقدر به تشویش افتاده  وخود را متزلزل می بینند .

 رژیم که طی سی وچند سال گوش ملت را با اراجیف  ولجن پراگنی  وخرافه پردازی کر کرده بود و تلاش  داشت تا از مردم آزاده وبا شعور  واهل فرهنگ ایران ، مقلد بی شعور ،  ومسخ شده ای مراکز حوزه های جهل وخرافه بسازد ، وبا استحمار آنها  بر گردۀ ملت سوار شده  وحکومت خود را صبغۀ شرعی وخدائی بدهد ومردم را به حکم اعتقاد وباور دروغین مذهبی  مطیع  وفرمانبر خود بسازد ،و بر اساس همین انگیزۀ شیطانی واستحماری ایکه  این رژیم ، روی کار آمده بود ، دیده شد که از ابتدا  برای تحمیق مردم  از تبلیغات رسانه ئی حد اعظم  استفاده را نمود .

رژیم وقتی بیشتر  به این امر مبادرت ورزید که ، زمینه فعالیتهای فکری واندیشه ئی  غیر از وابستگان خط فکری رژیم را قدغن ساخته بود . این رژیم  حتی اگرکسی برای نشر یک اعلامیه ای مبنی بر   مراسم بخاک سپاری  کدام جنازه هم  به چاپخانه مراجعه می کردند ، می بایست به ادارۀ ارشاد مرکز ویا و استانها  مراجعه کرده وبعد از تائید نمایندۀ وزارت ارشاد ، بر مسودۀ آن,   اجازۀ چاپ می یافت.

 چاپ کتب ,روزنامه , مجله وحتی پوستر تبلیغاتی  ، وفعالیت مطلق رادیو وتلویزیون  وهمه نشرات  رسانه ئی ( نوشتاری – گفتاری – وتصویری و..) همه در انحصار رژیم بود .وچه بسا هزاران نفریکه بواسطۀ پخش اعلامیه سیاسی  دستنویس  ویا گستتنر شدگی ، بزندان رفته و یا   اعدام شدند .

 

 

 

خیلی   بی  مورد  وبیجا نخواهد بود که ما  به وضعیت  جامعۀ اهل سنت ایران  که کمیت بالای  بیست ودو ملیون ،  وثلث نفوس ایران را تشکیل میدهد نظر اندازی مختصری داشته باشیم  .

      طی سی ودو سالی که رژیم   ایران  که  بر اساس  فورمول  و پلت فورم استعمارجدید   بوجود آمد ، اولن کاری را که رژیم روی دست گرفت  احیای   اندیشه وگرایشهای  نسبتا متروک شده ای صفوی گری   وبینش غلات مذهبی بو د که باشیوه های مدرن آنرا تجدید سازمان داد .

  جامعه ای اهل سنت ایران  که ثلث نفوس کشور ایران  را تشکیل میداد  ،  در   بدایت امراز اهداف شیطانی رژیم بی خبر بودند  وخوستار همکاری باکامل با رژیم بودند .

 اما رژیم بر اساس اصول ومبانی فکری ومذهبی که همان کیش صفوی گری ورافضی گری بود ، راهی پیش گرفت تا نه تنها اهل تسنن بلکه تمام  هسته های قدرت مذهبی وقومی وسیاسی را یکی پی دیگری  حذف  واز صحنه خارج سازد .

     بر اساس فورمول استعمار اساس وبنیان رژیم ایران  بر  دیکتاتوری فاشیزم  مذهبی  ، بگونۀ بسیار خشن وتوتا لیتریستی آن در  سال 1357، بنا نهاده شد . واین فاشیزم مذهبی ، بر اساس  شیوه های مدرن  انحصار قدرت ، اساس ولایت فقیه را  بنیان گذاشت ، که بر اساس این فورمول بندی نظام ، فقط وفقط  هرکسی که مقلد مذهبی ویا سیاسی  مطلق خمینی بود واحکام خمینی را مانند احکام خدا  قبول میکرد میتوانست ، در بدنۀ نظام کار کند وهر کس که  بر این اصول سیاسی ومذهبی رژ یم  آخوندی، موافق نبود از همان روز اول ، از بدنۀ نظام حذف می شد.

 ودرین راستا اولین کمیت بزرگی که قصدا وعمدا آنهارا از شرکت  درنظام بایکات کردند  ، اضافه ازبیست ملیون جمعیت اهل تسنن ایران بود که  جبرا وعمدا از  کلیت  بدنۀ نظام  ومقدرات سیاسی کشور حذف  شدند .

ورژیم چنان در تار وپود تعصب گندیدۀ مذهبی  واندیشۀ صفوی گری  جلو رفت که  ،  همان نقشه  سیاسی ودموگرافیکی  اسرائیل را که در مناطق  اشغالی فلسطین بکار برده است مو بمو  در مناطق سنی نشین ایران تطبیق وبه اجرا در آورده است .

 فورمول  حکومت اسرائیل   در  تصفیه قومی  فلسطینیان مبنی  بر , محرومیت از  ازحد اقل  امتیاز شهروندی، تبعیض مذهبی, وحتی اشغال مناطق  مسکونی ،   واسکان اجباری یهود های تازه وارد و غصب  ویا خرید اجباری  خانه واملا ک شان و…..از جمله برنامۀ حکومت شصت سالۀ اسرائیل  بود که ازطرف دولت فاشیستی  آخوندی  نیز  چنین برنامه ای بر علیه اهل تسنن   و  مناطق سنی نشین  تطبیق شد.

     فرق رژیم اسرائیل با رژیم تهران اینست که  حتی در پارلمان وبدنه ای نظام اسرائیل  حتی اعراب مسلمان  فلسطینی  که تذکرۀ اسرائیلی دارند ، راه یافته ودر انتخابات حق کاندید شدن را دارند. وبعضا در مناصب ومواقف  دولتی هم قرار دارند .اما بروید دررژیم  سیاه ایران ببینید که حتی مدیران سنی مکاتب  مناطق سنی نشین را از مکاتب هم اخراج کردند . در پارلمان – کابینه – درسطح والی – فــــرمانـــــدار( السوال)  ودر ارتش حتی درجه دار سنی را حذف کردند . اینست نظام  پلید وپلشتی که ادعای حکومت جهانی مستضعفین را  به مردم تبلیغ می کند. ؟؟؟!!!!

رژیم به آن اکتفا نکرده جلو فریاد  واعتراض  مردم را نیز گرفته ودرین راستا  با زبان اسلحه وزندان به مردم خود درسرتاسر کشور بر خورد نمود . تصفیه واعدام  همه کسانیکه بر اصول وبنای حکومت ولایت فقیه موافق نبودند ، از همان روزهای تاسیس این رژیم شیطانی  شروع شد  واز کشته ها پشته ها ساختند، واستعمارگران که خود مولد  وتاسیس کنند ۀ  این نظام ضد انسانی بود ند ، اکثرا سکوت کردند ویا اینکه در حد اعتراضات سادۀ سازمان عفو بین المللی اکتفا کرده  اند .

 ومتاسفانه از همان روز نخست  ، رژیم تصفیه  سران اهل تسنن را  وعلمای شانرا شروع کرد .

 واحمد مفتی زاده که از جملۀ علمای اعلام وروشنفکر  بسیار محبوب کرده واهل تسنن بود  بزندان انداختند که بعداز زمان طولانی ومدیدی در زندان شهید شد . وبه  دنبال آن ده ها عالم وشخصیت های روحانی وسیاسی اهل سنت را در خراسان – زاهدان – زابل – چاه بهار – بندر عباس – ترکمن صحرا – کردستان – اصفهان – شیراز _ تهران وقم  وغیره جاها یا بزندان انداختند   ویا سر به نیست کردند.   

  رژیم  در تصفیه وسر به نیست کردن رقبای سیاسی ومذهبی خویش هم از هیچ کاری دریغ نکرد .

 خلع لباس ومحاکمه ای شریعتمداری بزرگترین حریف  مذهبی شخص خمینی اولین اقدام  رژیم بود ,

 کشتن صادق قطب زاده سید مهدی هاشمی  وجمعی دیگر که قضیه  ایران گت( قرارداد مخفی  تسلیحاتی  امریکا به ایران  که بالوسیلۀ رابرت مک فارلین انجام شده بود )  را افشا گرده بودند  حرکت تصفیه وی  نظام در درون رژیم بود.

 خلع قدرت  وفعالیت دینی ومذهبی  منتظری که خود معاون  وجانشین رهبر بود، مثال زنده بود که تمام عمر خود را منتظری در داخل  خانه زندانی بود  وسال گذشته با یک عالم حسرت ونا امیدی  در خانه اش وفات کرد  ، وحتی اجازۀ تشیع جنازۀ اورا هم ندادند .

 اعدام  تعداد زیادی از  را از تمام آزاد اندیشان ودگر اندیشان وحتی رقبای مذهبی خویش که شیعۀ دوازده امامی بودند نیز دریغ نکردند .

کشتار وترور علمای اهل سنت ایران در داخل وخارج، ترور رهبران سیاسیی وابسته به رژیم شاه درداخل وخارج ، قتلهای دسته جمعی در بیدادگاه های رژیم توسط خلخــــالیـــها  وری شهــــریهـــا، محسن ایژه ئی ها  وسپاه واطلاعات وحتی بسیج ایران ازسی سال بدین طرف جریان دارد .

 البته دربرابر همه اینها آنچه قابل توجه است که رژیم با استفاده  ازبزرگترین ونیرومند ترین ابزار های  تبلیغاتی برای  تجرید دگر اندیشان وحذف سیاسی  انها کار نموده وبرای  تمام این جنایت خویش  با روکش تبلیغات توجیهات  صهیونیستی ارائه کرده است .

  خیلی جالب است که ، کشورهای غربی و وممالکی که با دمو کراسی  میانه داشته ودر دنیا گوش مردم را با صدور دموکراسی کر ، ساخته  اند  ،    تا حال حتی ، بر فریاد اکثریت ملت ایران  اعتنا نکرده وصدای شان را نشنیدند . اینها  بر تمام جنایات رژیم پلید وسفاک ایران ، مانند رژیم صهیونیستی  چشم خود را پت نموده ویا اینکه توجیهات ناروا وغیر منطقی ارائه کردند .

 مگر اروپائی  عملا ندیدند که در ، اتریش , آلمان ، فرانسه ، چک ، ترکیه ، افغانستان ، پاکستان  وآسیای میانه رژیم ترور ووحشت ایران  تمام مخالفین  خویش را  درروز روشن ترور میکند ، اما اینها بعد از گذشت مدتی قاتلین رهبران کرد ها ، قاتلین رهبران اهل تسنن ، وقاتلین وابسته به رژیم شاه را  بعد ار اثبات جرم ، وگذشت مدت زمان اندک در زندانها ، دوبار در معامله گری با ایران آنهارا آزاد ساخته اند .

اینجا است که ماهیت  سیاه وپلشت این  رژیم شیطانی بر ملا میگردد .

رژیم با استفاده از امکانات بلند اقتصادی وپول های که از رهگذر نفت وچور وچپاول کشور های غریب افغانستان  وپاکستان وحوزه ای آسیائ میانه    بدست می اورد ، بزرگترین فعالیت رسانه ئی را به تمام  زبانهای زندۀ دنیا براه انداخته  وبرای گمراه ساختن  مردم  واستحمار آنها  و  انسانهای که با  فقر ذهنی واقتصادی  مواجه اند می پردازد.

 فعالیت فرهنگی وایدیو لوژیک  رژیم ، بر ضد اصول  ومبانی ا اسلامی بوده  ومحصور دراندیشۀ صفویه  غلات ، واندیشۀ رافضی گری است .  امروز بیشتر از ده ها تلویزیون 24 ساعته  فارسی زبان  ویا عربی زبان – انگلیسی  ، اردو ، پشتو ، کردی ، ترکی ، روسی ،  فرانسوی ،  به تمام زبانهای زنده ای دنیا نشرات  مزخرف وگمراه کننده ای مذهبی  براه انداخته  وبرای  پخش ونشر اندیشه ولایت سفیه   فعالیت 24 ساعته دارند  .

 وخیلی جالب است که همه این فعالیتها بعد از  اشغال عراق  وتاسیس  رژیم   دست نشاندۀ عراق  است   که با رژیم ایران همسو هم جهت است ، گسترش وتوسعه یافته  وچندین برابر شده  است.         

 البته در مقابل  مراکز دینی اهل تسنن در ایران   تخریب گردیده  ومساجد شان ویران میگردد، وبرای ایشان هیچگونه فعالیت سیاسی وحتی مذهبی  نداده اند وحتی در تهرانی که جمعیت سنی های آن بالاتر از چند ملیون است یک باب مسجد هم اجازه نمیدهند ،  وطی بیش از سه دهه است  که محرومترین  جمعیت  وکتلۀ یک اجتماع است که در سطح ملی وبین المللی  از همه امتیازات سیاسی واجتماعی محروم ساخته شده  ودنیا هم نظاره گر این موضوع است.

  اهل تسنن ایران که بیشتر ازسه دهه  محرومیت داشتند وهمه صدا های شان درگلو خفه می شد  وحتی اجازۀ تبلیغ  و بجا آوردن  شعایر دینی خویش را نداشتند  بعد از سی ودو سال    توانستند یک شبکۀ تلویزیونی برای اهل سنت در سطح جهان به زبان فارسی آنهم درخارج  از ایران  تاسیس کنند ،

 هر چند که از لحاظ سیاسی این تلویزیون  را توان مقابله با  پرو پاگنده های نظام صفوی ورژیم شیطانی نیست وخود گردانندگان این شبکه ای جهانی  در مسایل سیاسی ایران  نمی خواهند  تماس داشته باشند ، وفقط محور  کاری شان ، دعوت به راه حق  وترویج ارزشهای  فکری واعتقادی واخلاقی وتربیتی اسلام است ، وازین حد تجاوز نمی کند .

اما رژیم  شیطانی  که  اساس  آن بر دروغ وتقیه ونفاق  گذاشته شده وبرای مردم ایران هم جز دروغ  چیز دیگری تحویل نمی دهد  وبا مخالفین خویش هم  جز با منطق   ترور  وزور وکشتار  وتهدید وارعاب نمی تواند بر خورد داشته باشد   ، بعد از یکسالی که از عمر این رسانۀ  اسلامی میگذرد بنیاد رژیم به تزلزل افتاده  است . وخواستار توقف آن ازکشور امارات گردیده است .

خیلی جالب است که رژیم سیاه ایران  ومراکز  مسخ  سازی انسانها درقم ومشهد ، از چندین سال برای فارسی زبانان دنیا  چندین کانال تلویزیونی جهانی  24 ساعته ساختند  وافرادی را مانند  ، اله یاری های  مزدور وبد دهن , هدایتی ها ، قزوینی ها  وده  جانداران دوپای را  با پول موظف کردند که 24 ساعت  با پخش چرندیات  ومزخرفات  ودشنام وناسزا گویئ بر اساسات دین  وتوهین به پیغمبر اسلام واهل بیت ویاران و خلاصه  توهین به  اهل تسنن درتمام دنیا  به پردازند   ، و هیچ کسی  هم از جهان اسلام واز اهل تسنن تا حال  کوچکترین  عکس العملی نشان نداده است  وبلکه براسا س گفتۀ مولانای بلخ خود را به این تسلی کردند که بگذار:

   « مه فشاند نور وسک عوعو کند _ هرکسی بر طینت خود می طند»

 چون اهل تسنن  را عقیده بر آنست  که :

 اندیشه ومکتبیکه  بنای آن بر دروغ ( تقیه) وسب ولعن( دشنام به یاران  واهلبیت پیغمبر) وصیغه ( فحشای رسمی )  وخمس ( غصب وچورآخوندی مال مردم ) وخرافات  ضد عقلی( زنجیر زدن – سینه زدن – قمه زدن – به سر وصورت خود زدن و…) بنا نهاده شده باشد  کجا یارا ی آنرا دارد تا بر اندیشه های ناب انسانهای عاقل نفوذ کند .

 وهمان است که  رژیم   دروغ  ساز وفریب کاروآخوند های مفت خوار وزالو صفت  را وارخطا کرده است   ،  که مبادا این  حرکت اصلاحی  ودعوت منطقی  وروشنگرانۀ تلویزیون نور، بداخل ایران نفوذ کرده  وچه بسی مرد میکه این تلویزیون رادیده وشنیده اند  راهیاب شده وبر خرافات  وجهل  وبر چسبهای  ناچسپی را که به اسلام توسط آخوند رافضی چسپانده شده است  فهمیدند  ، ومانند انسانهای متمدن دست از دشنام وفحش وسب ولعن کشیده وقضایای  دینی وفقهی وتاریخ مسلمانها را ازراه تفاهم وگفتگو  مورد مداقه وبر رسی قراردادند  . و بعد بر بطلان  اندیشۀ  جهل وخرافۀ آخوند های زالوصفت پی بردند .      .

 براستی اگر  گردانندگان رژیم  جهل وظلمه  به اصالت منطق وگفتمان علمی وفقهی باور دارند بگذارند تا فقه اهل سنت هم در حوزه های شان تدریس شود . اگر اینها بندگان جهل وگمراهی نیستند بگذارند تا دیالوک و صحبت  علمی واکادمیک  بین شخصیتهای علمی وفقهی بوجود آید  تا مردم هم به  اساسات  وماهیت  نظام آخوندی وبنای  اندیشۀ  جاهلانۀ این نظام  ظلم ونفاق آشنائی حاصل کنند .

 البته پر واضح است که  منطق گردانندگان رژیم  وآخند های  وابسته با استعمار ، همان منطق  اسرائیل دربرابر  افکار واندیشۀ ملت فلسطین وآزادگان جهان است .

 البته گذشت زمان  بیشتر ماهیت این رژیم ظلم وجور  وساخته شدۀ استعمار را بر ملا خواهد کرد .

 منطق بزرگترین آخوند  معاصر  ایران و جلودار بی بدیل حرکت رافضی گری  معاصر  یعنی :

 آیت ا…. سید محمد حسینی قزوینی  را که برای تلویزیونهای رافضی ها  در ایران وامریکا  ولندن  وسایر جهان( مانند تلویزیون  اهلبیت وسلام و غیره و……) خوراک اندیشه ئی تهیه میکند ، در یو تیوب دیده باشید که:

 وقتی در جلسۀ محرمانه  آخوند ها ومراکز اطلاعات ایران صحبت میکند واصرار دارد که این جسه  محرم وامانت است ونباید افشاشود  ، حکایت جالبی را  مطرح میکند  که :

«   به تعداد  200 نفر از طلبه های حوزۀ علمیۀ قم  به همراه یکی از بزرگترین عالم و…..تعدای ازعلمای اعلام حوزۀ علمیۀ قم ، به سفر حج رفتند  وبا وجود کنترول کامل  بر  امور رفت وشد ، طلبه ها  یک تعداد اینها بصورت مخفی  با وهابیهای   سعودی دیدار کرده وگفتگو کرده بودند ، که در نتیجه از جملۀ 200 نفر طلبه ما 50 نفر  را باگرایشهای فکری وهابی گری  به ایران بر گرداندیم ودر حقیقت ما از 200 نفر طلبه ای حوزۀ علمیۀ قم را  که به حج برده بودیم 50 نفر تلفات دادیم و……..»  خوب حال انسان اندیشمند وصاحب خرد خودش قضاوت کند که بنیاد این  مکتب  خرافه وجهل بر چه اصولی استوار است .؟؟؟!!!!!

بهر صورت ما در انتظار روزی هستیم تا  همه انسانها به خود آمده  وخود واندیشۀ خود را از دام  تقلید کور کورانه  رها ساخته، و  حالت میمون صفتی را نکوهیده  پندارند،   ومانند انسانهای آزاد اندیش،   به شخصیت انسانی خویش را که همانا آزادگی وآزاد اندیشی است ، احترام بگذارند،   ودر ان زمان است که ازبین  انسانها  فرهنگ استحمار رخت بر بسته ودیگر انسانها   دنباله رو مقلد کور وکر  آخوند ها   نخواهند شد. و   خود  آخوند هم  نیز مانند  دیگر انسانهای اجتماع  انسانی، مجبور خواهد بود تا خودش نیز  کار کند و از محصول کار ورنج وزحمت کشی خویش نان بخورد.  بامید آنروز.

 

والسلام وعلیکم ورحمة الله وبرکاته

عبدالله – عابد کابلی

2010-10-08

 

پــایان

 

———————————————————————————————

 

درینجا بی مناسبت نخواهد بود تا توجۀ خوانندگان را به گذارش مکمل    سنی نیوز  که مربوط به جامعۀ اهل سنت ایران است   جلب نموده تا خود قضاوت کنید که  این رژیم از لحاظ اندیشه ئی  ومکتبی  چقدر پوشالی  ومیان تهی است .

 

 

وزارت خارجه ايران از شبكه نور شکایت كرد ؟؟؟!!!

 

چهار شنبه 6 اکتبر 2010 – 14 مهر 1389 – 03:10:57 به وقت تهران

 

سنى نيوز: منابع نزدیک به نظام ایران گفته اند که وزارت خارجه اين كشور از شبکۀ تلویزیونی نور شکایت كرده است.

به گزارش خبرنگار سنی نیوز، اين منابع مدعی شده اند که «گروهی از وهابیون عربستان!! با حمایت و همراهی مولوی عبدالحمید! شبکه ماهواره‌ای نور را به منظور تبلیغ سلفی‌گری راه‌اندازی کرده‌اند . دفتر این شبکه ماهواره‌ای در امارات قرار گرفته تا جذب نیرو و امکانات و سرمایه مالی راحت‌تر صورت گیرد!!».

همین گزارش می‌افزاید: «وزارت خارجه ایران به امارات شکایت کرده است! و مسئولین اماراتی گفته‌اند که اگر این موضوع اثبات شود جلوی فعالیت آنها را خواهند گرفت!».

اين در حالیست که شبکه نور یک شبکه اسلامی با روشی معتدل به تبلیغ اسلام صحیح پرداخته و به مسایل اختلافی تند و تعصبات غیر منطقی عامیانه وارد نمی شود.

جالب توجه است که این اقدام متهورانه و وقیحانه حکومت دیکتاتوری ایران در حالی صورت می گیرد که دهها شبکه رافضی تفرقه افکن که تمام مقدسات مسلمین جهان بشمول عقاید حقه مسلمان امارات و عربستان سعودی را 24 ساعت به باد مسخره و ناسزا می گیرند!.

و اهل سنت فارسی زبان در جهان با جمعیتی بالغ بر 70 میلیون نفر حتی یک  شبکه مستقل ندارند که علمایشان عقاید و احکام اسلامی را برای مردم خود باز گو کنند!

اما یک اقلیت رافضی حاکم بر دوش ملت مسلمان ایران اعم از شیعه و سنی جهانی را به تمسخر گرفته اند و با سیاست دیکتاتور مآبانه ای از نوع صهیونیستی آن و با وقاحتی فراتر از آن حتی به علمای نسبتا معتدل شیعه هم رحم نمی کنند.

همین امروز بود که خبر بستن سایتهای چند مرجع تقلید معتدل منتشر شد. بنا براین ملت مسلمان منطقه اعم از شیعیان معتدل و اهل سنت همه می دانند که روافض صفوی منش حاکم با نظام دیکتاتوری و ددمنشانه خود همه جهان حتی نزدیک ترین افراد ملت خود را  از خود رانده اند.

انتظار ما به عنوان یک رسانه آزاد از تمام آزادی خواهان بویژه فارسی زبانان عزیز در تمام منطقه و جهان این است که به این اقدام ناجوانمردانه رژیم مستبد و دیکتاتور ایران اعتراض نمایند و اجازه ندهند که نیش عقرب گونه این ستمگران به بیرون از مرزها نیز اثر کند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *