اعدام صدام حسين و…

 

اعدام صدام حسين وپيامدهای آن:

امروز 30 دسمبر 2007 م مصادف است با روزيکه يکسال قبل رئيس جمهور سابق عراق صدام حسين به اتهام قتل 148 نفر از اهالی قريۀ الدجيل در سال 1982، از طرف محکمۀ خاص جنائی مسؤل شناخته شده اعدام گرديد.

بعداز گذشت يکسال کامل برنبود صدام حسين وبا در نظرداشت بحران ها وکشمکش های امنی وسياسی در طول يکسال گذشته، سواليکه مطرح ميگردد اينست که: آيا ادعاء های حکومت عراق وقوای خارجی مبنی براينکه غياب صدام حسين باعث بهبود اوضاع امنی وآرامش درعراق خواهد شد، با گذشت يکسال کامل تحقق يافته است؟ وآيا اهداف وآرزوهای حکومت عراق وقوای خارجی درين مدت برآورده شده اند؟

ارقام سخن ميگويند:

با مراجعه به ارقام واستناد به حقايق وحوادث موجوده، به صراحت ميتوان گفت که اثری از برآورده شدن اهداف ، وپيشبينی های آنها ديده نميشود.

نظر به ارقام ارائه شده از جانب وزارت دفاع امريکا ( پنتاگون) سال بعد از اعدام صدام حسين سالی بود که بيشتر از تمام سالهای گذشته ( سالهای بعد ازحملۀ قوای امريکائی برعراق) خونين بوده وبيشترين رقم تلفات عساکر امريکائی را نشان ميدهد، يعنی در مقايسه با سالهای گذشته که درسال 2003 به تعداد 486 نفر، سال 2004 به تعداد 849 نفر، سال 2005 به تعداد 846 نفر، سال 2006 به تعداد 822 نفر وسال گذشتۀ 2007 به تعداد 898 نفر عساکر امريکائی کشته شده اند، سال بعد از اعدام صدام حسين پرتشنج ترين ونا امن ترين سال شمرده ميشود.

به قول يک تحليلگر سياسی آقای وليد الزبيدی عمده ترين دليل بر ناکامی و اثبات عملی نشدن طرح های قوای امريکائی بعد از اعدام صدام اينست که به اثر مقاومت شديد وحملات مرگبارمقاومت اکثر قوای حليف وهم پيمان امريکا درعراق عساکر شان را از عراق بيرون نموده ويا قصد بيرون نمودن شان را درمدت شش ماه آئنده اعلان نموده اند.

آقای وليد الزبيدی به ضربات کوبندۀ مقاومت عراق ومجبور ساختن قوای امريکائی برای بيرون نمودن وانتقال دادن بخش عمده ای ازتجهيزات ووسائل اهم نظامی شان ازعراق نيز اشاره ای داشته است.

همچنان آقای الزبيدی در مصاحبه اش که با شبکۀ جهانی عربی زبان الجزيره انجام داده بود، گفته است که: نسبت به سالهای گذشته در سال 2007 حملات وهجمات مقاومت بيشتر متوجه قوای خارجی بوده، وازنوعيت وکيفيت بيشتر برخوردار بوده اند.

وی درين مصاحبه اش نيز گفته است که: غياب صدام حسين آتش مقاومت مردم عراق را شعله ور ساخته، باعث ازدياد فعاليت ها وعقده مند شدن هواداران صدام حسين وبقایای حزب بعث شده است. حزب بعث درين اواخر دوام مقاومت وتشکيل وتنظيم 28 گرو پ مقاومت در سراسر عراق را اعلان نمودند.

آخرين ارقاميکه پنتاگون ارائه نموده مبنی بر کشته شدن 18892 عراقی به شمول افراد ملکی ونظامی درسال 2007 ميباشد. درحاليکه تعداد کشته شده گان سال قبل از اعدام صدام حسين (2006) به 18655 نفرميرسد.

مراقبين اوضاع به اين نظر اند که: حکومت عراق هنوز هم از صدام حسينی که در زيرخاک دفن است، احساس خطرنموده در هراسند، ودليل شان بر اين ادعاء اعلان حالت اظطراری از جانب حکومت عراقی در روزيکه مصادف با روز اعدام صدام است ميباشد.

فتنۀ قومی ومذهبی:

آقای الزبيدی به اين نظر است که اعدام صدام حسين نه تنها باعث تشنج ووخيم شدن بيشتر اوضاع در عراق گرديد، بلکه انتخاب وقت نادرست و برخورد نادرست مسؤلين ومؤظفين حکومتی در هنگام اعدام صدام حسين باعث ايجاد فتنه و تشنجات قومی ومذهبی گرديد.

الزبيدی گفته است: هدف از تعين وقت برای اعدام صدام حسين در بامداد روز اول عيد سعيد اضحی مبارک ، نوع برخورد وچگونگی اعدام، و شعار های که در هنگام اعدام به کار برده شد، خيلی واضح وآشکارا بود، اما خوشبختانه مردم عراق که مردم ذکی وچيزفهم هستند چنانی که توقع ميرفت،شکار اين گونه فتنه ها ودسيسه های از قبل طرح شده نشدند.

" شبکۀ جهانی عربی زبان الجزيرة "

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *