تقاضای کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان از پارلمان — کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

تقاضای کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان از پارلمان

 


 

 

اعضای مشرانو جرګه مجلس را به ګونه اعتراض ترک نمودند

روز قبل ولسی جرګه نیزمجلس را به ګونه اعتراض ترک کرده بودند

 

کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان به یک آزمون سادۀ انسانی این پارلمان راقرار میدهد ،پیشنهاد وانتظاردارد که یک روز بمناسبت جنایات اخیر با حضور هریک شان تظاهرات رادرکابل اعلان وخوداشتراک کنند. که متأسفانه نمی نوانند

 

کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان به یک آزمون سادۀ افغانی این پارلمان راقرار میدهد، پیشنهاد وانتظاردارد که یک روز بمناسبت جنایات اخیردرکشورتظاهرات راهر عضو ولسی جرگه که بملت ودنیا نشانده اند که ازآن منطقۀ خودنمایندگی میگنند درهمان ولایت وولسوالی خود تظاهرات رااعلان وخوداشتراک کنند. که متأسفانه نمی نوانند

 

بنظر کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان اگر این پارلمان موجود به این حرکت دیموکرات  افغانی موفق شدند بعد سند استراتیژیک راکه امریکا بالای حامد کرزی وحامدکرزی ازطریق ایشان میخواهند امضاکنند ،آن سند نزد آنعده افغانهائیکه به این نتیجه رسیده اند که افغانها باید قیم داشته باشند والی افغانها استعداد ساختن نظام ونگهداری کشور خودرا ندارند اعتبارخواهندداد .

ولی هنوز هم نزد آنعده افغانهائیکه افغانستان رااشغال وآمدن امریکاراصحنه سازی میدانند مخالفت ایشان هنوز هم بانظام وموجودیت امریکا ادامه خواهدداشت. وبا امضای پایگاه ازهرهمسایه وغیر همسایه علنی کمک اعلان وتقاضا خواهند کرد .

 

پس پیشنهاد عملی کمسیون صلح وآزای برای پارلمان اینست که بکارخود بروند رویک های جوانان امریکائی را بوسیده دسته گلی به ایشان بدهند ازمحکه ومحکمه خواهی جوانان امریکائی بگذرند.صرف حقیقت را برای ایشان بگویند که ما شمارا میخواستیم ولی ملت شمارا نمیخواهد.بگذاریداین ملت راکه خودسرنوشت خودرا تعین کند وبعدازطریق ارادۀملت هرنوع قرادادکه نفع ملتین وصلح ورفاه جهانی باشد همکارمیشوند. فعلآ ازهرچیز برای افغانها اخراج شماضروردانسته میشود.

 

کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *