افتتاح پورتال “افغانستان آزاد – آزاد افغانستان”

 

 

افتتاح پورتال

"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"


 

پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" به افتخار هشتاد و نهمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان از یوغ استعمار انگلستان، به تاریخ 18 آگست 2008 فعالیت های نشراتی خود را آغاز می کند.

آدرس انترنتی :       www.afgazad.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *