اتحاديۀ اروپا سفارتخانه هایش رامشوره ميدهد — سلیمان شاه صوفی زاده

اتحاديۀ اروپا سفارتخانه هایش رامشوره ميدهد:

 

 

 

گزارش از: سلیمان شاه صوفی زاده

 

اتحاديۀ اروپا درنشست ديروز (5 مارچ 2008) لايحۀ را تصويب نمود تا سفارتخانه های خارج ازاروپا را برای آماده گی، چگونگی موقف وطرزبرخوردبا واکنش های احتمالی ناشی ازنشرفلم اهانت آميز وضد قرآنی مشوره دهد.

کشورهای عضواين اتحاديه بخصوص حکومت واعضای پارلمان هالند ازچندين هفته بدينسوتلاش دارند تا هرچه بيشتر جلو خسارات احتمالی بعد ازنشراين فلم را گرفته ومحدود سازند.

اين اتحاديه برای حفظ وامنيت تمام سفارتخانه های هالند تدابيرشديدامنيتی را اتخاذ نموده، ولی هنوز موقف شان درموردنشر اين فلم روشن نيست.

"خيرت ويلدرز" عضوپارلمان هالند ورهبرحزب راستگرای متشدد PVV تصميم دارد فلمی بنام "فتنه" را که محتوای آن سراسراهانت به کتاب مقدس اسلام (قرآن کريم) ميباشد، در روزهای نزديک به دست نشربسپارد.

قابل ذکراست که بعضی ازمامورين بلند پايۀ حکومت هالند واعضای پارلمان آن کشور" خيرت ويلدرز" را که تصميم نشراين فلم فتنه برانگيزرا دارد، زيرفشارشديد قرارداده اند تا ازنشراين فلم ضداخلاقی وانسانی اش منصرف شود، ولی وی هنوزهم برنشر حتمی فلمش اسراردارد.

چون محتوای فلم "خيرت ويلدرز" سراسرتوهين ومملوء ازنفرت ودشمنی با مسلمانها است، تا امروزهيچ شبکۀ تلويزيونی حاضربه نشرفلم "فتنه" نشده است. اما " خيرت ويلدرز" به خبرنگاران گفته است: "درصورتيکه هيچ شبکه ای حاظربه نشر فلمم نگردد، پس آنرا درشبکۀ انترنتی YOU TUBE ونيزسايت انترنتی حزبم PVV نشرخواهم نمود". درضمن گفته است که شبکۀ تلويزيونی ديگری درامريکا نيزوعدۀ نشراين فلم را با وی نموده است.

به علت همين تصميم است که کشورپاکستان شبکۀ انترنتی YOU TUBE را بصورت عموم درتمام نقاط کشورش توقف داده است.

وی ساخت ويب سايت مخصوص وجديدی را نيزبرای نشراين فلمش درنظرداشت که ديروزصبح تکميل شده، آن لاين گرديد.

درپهلوی تضاهرات وواکنش های شديد افغانها بعد ازنشر کارتونهای دنمارک واعلان نشرفلم هالندی، کشور مصرنيزفستيوال فلم اطفال را که قراربود از جانب هالندی ها در مصربرگزارشود لغووممنوع اعلان نمود.

گرچه رسيدن هوشدارها وزنگ های خطر پی درپی بگوش حکومت وپارلمان هالند، ونيزبيم ازخسارات بزرگ مالی وجانی فشارها رابر"خيرت ويلدرز" بيشترنموده، مگروی مجدداً روزيکشنبه تاريخ 2 مارچ 2008 اعلان نمود که: " من هرگز ازتصميمم دست نخواهم گرفت و منصرف شدن ازين امرراخودکشی سياسی ميدانم".

وی درجواب درخواست پارلمان برای منصرف شدن ازنشرچنين فلم توهين آميزوضد قرآنی گفته است: " پارلمان اختياردارد وميتواند به اسلام سرتسليم را خم نمايد، اما من هرگز وبه هيچ صورت چنين نخواهم کرد".

وی همچنان درپاسخ به سوال خبرنگاران درموردعواقب خطرناک اين فلم گفته است: " من هيچ هراسی از نشراين فلم ندارم، واگرمسلمانان اين فلم راتوهين به خودميدانند، پس من هم نشرسربريدن يک غربی توسط مسلمانهارا در شبکۀ انترنتی YOU TUBE توهين به خودميدانم.

" فان خيل" عضو پارلمان هالند که مربوط به حزب CDA ميباشد درواکنش به اين تصميم گفته است: " اين کارهيچ ربطی با آزادی بيان ندارد، ولی مسؤليت زيادی چون عواقب خطيرامنی واقتصادی را درپئ خواهد داشت.

اين نخستين عضوپارلمان بود که مستقيماً "خيرت ويلدرز" رامسؤل تمام عواقب خطيراحتمالی شناخت.

رئيس وزرای حکومت هالند " يان پيتربالکنندی" با تفاوت با مسؤولين ديگربلندپايۀ هالند با لهجۀ نرمتری "خيرت ويلدرز" را به تفکردرموردعواقب خطيرناشی ازاحتمال انفجارات، قطع ارتباطات تجارتی واقتصادی با جهان اسلام وتلفاتی جانی ومالی دعوت نمود.

وزيرعدليۀ هالند " ارنست هيرش بالين" ووزيرخارجه " مکسيم فرهاخن" نيزروزچهارشنبۀ گذشته دريک ديداری "خيرت ويلدرز" را ازعواقب نشرفلمش هوشداردادند.

وزيرخارجۀ هالند درجلسۀ که درتالارملل متحد درسويس درمورد حقوق بشردائرشده بود، بدون ذکرنام "خيرت ويلدرز" گفت: " آقای که درکشورم ميخواهد داشتن وخواندن قرآن ممنوع قرار داده شود، اساسات حقوق بشررا مخصوصاً حق آزادی عقيده را زيرپا ميکند.

البته قابل ذکراست که "خيرت ويلدرز" قبلاً درمصاحبه هايش گفته بود که داشتن وخواندن قرآن بايد از طرف حکومت کشورش ممنوع قرارداده شود، چون به نظروی قرآن وکتاب My Camp"" هتلرباهم مساوی هستند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *