مردم ومسوولین …بازیکنان تیم ملی کرکت کشوررا استقبال نمودند

 

مردم ومسوولین با نثار گلها ولبخندی از شادی وسروربازیکنان تیم ملی کرکت کشوررا استقبال نمودند

آژانس اطلاعاتی باختر

پیروزی تیم ملی کرکت کشور،در مسابقات کرکت منعقده ارجنتاین.

اسباب اصلی این شادمانی شهروندان بود.

ورزشکاران کشور، با قامتهای بلند چون  قلل شامخ  هندوکش، پیام آوران این پیروزی بودند.
آنان در پنج مسابقه درخشیدند و سرانجام به سكوي پیروزی تکیه زد ند
.شهروندان کابل همراه با مسوولین دولتی از این پیام آوران پیروزی استقبال کردند.مردم در کنار سرک منتهی به میدان هوائی صف کشیده بودند، تابانثار گلها و لبخند ی  از شادی پیروزی ورزشگاران شانرا استقبال کنند.به گزارش آژانس باختر، در میدان هوائی بین المللی کابل ،مشاور ریاست جمهور ی ازین قهرمانان کشور و برخی از نماینده گان مردم در پارلمان ، معینان برخی از وزارت خانه ها، قوماندان امنیه کابل ، روسای فدراسیونهای کمیته ملی  المپیک، شاگردان مکاتب، جوانان و علاقمندان ورزش حضور به هم رسانیده بودند تا قهرمانان کشور استقبال کنند.شکریه دختری که به استقلال ورزشکاران آمده بود به خبر نگار آژانس باختر گفت: « این پیروزی مربوط ملت و افغانستان است».به گفته وی  افغانستان تازه از میان خاک و خاکستر جنگ ،سربلند کرده و این  جوانان توانستند که یکبار دیگر به جهان بگویند اگر فرصت ها برای آنان فراهم گردد ،میتوانند از آن خوب  استفاده کنند و نام ، نامی کشوررا نه تنها در عرصه ورزش  ، بلکه در سایر عرصه ها نیز بلند نگهدارند.نوای دهل و سرنا بلند بود، جوانان ملبس با لباس ملی اتن  میکردند، برپذیرائی شاندار از قهرمانان  رنگ و رونق می آفریدند.   
   
یک تن از جوانانکیه اتن مینمود گفت « به خوشی پیروزی تیم ملی کرکت اتن میکند
». ورزشکاران در میان شور و هلله مستقبلین راه به سوی جمنازیوم کمتیه ملی المپیک  باز کردند و در محفلی اشتراک ورزیدند که بخاطر گرامیداشت ازین پیروزی برگزار گردیده بود.همه مسرور بودند، گویی آنانیکه درین محفل گرد هم آمده بودند همه درین مسابقه اشتراک داشتند.سخنرانان همه از پیروزی و سر فرازی افغانان سخن میگفتند. درین محفل  الله داد نوری  نخستین سخنران این محفل بود گفت که تیم  ملی کشوراز آغاز ایجاد تاکنون به پیروزیهای بزرگ دست یافته اند.  
    بعدآ  داکتر علی اصغر پیمان ،مشاور ریاست جمهوری پیام محمد کریم خلیلی معاون ریاست جمهوری را  در مورد  پیروزی تیم ملی کرکت قرائت کرد.در پیام گفته شده است.در شرايط کنونی که جوانان را عوامل خطرناکی چون اعتیاد، لغزیدن به دام ها  شیطانی تروریزم و سایر انگیزه های منفی دیگر تهدید ميکند، شما ورزشکاران مانند  مشعل های درخشان در تنویروتشویق جوانان نقش  مثبتی را ایفا نموده اید.سپس ضیا دشتی ، معاون کمیته ملی المپیک سخنرانی کرده ، این پیروزی را به روزشکاران و مردم کشور تبریک  گفته افزود ، باید زمینه  های تمرین و امکانات گسترش  ورزش را فراهم سازیم .شکریه بارکزی،  نماینده  مردم درولسی جرگه مبلغ سه صد هزار افغانی کمک شرکت داوی آيل گروپ را  به تیم ملی کرکت کشوراعلام کرد .بیدار صافی ، عضوو لسی جرگه نیز یکماهه معاش خود را به عنوان تحفه به ورزشکاران وعده داد.درین محفل مجیدی و داکتر کلالی نورصافی اعضای ولسی جرگه ، محمد ظاهر غوث معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ سخنرانی کردند و این پیروزی را به ورزشکاران ، کمتیه ملی المپیک ومردم کشور تبریک گفتند.

گفتنيست مصارف  رفت وبرگشت اعضای تیم ملی کشور را به ارجنتاین، شرکت مخابراتی اتصالات تمويل نموده است.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *