ويتوی جورج بوش قانون منع تعذيب را به تعويق درآورد — سلیمان شاه صوفی زاده

ويتوی جورج بوش قانون منع تعذيب را به تعويق درآورد:

 

 

گزارش از: سلیمان شاه صوفی زاده

 

آقای جورج بوش برای لغو وبه تعويق درآوردن قانون جديدی که کانگرس آن کشوربه اکثريت کم آراء تصويب نموده بودند ازحق ويتواستفاده کرد.

با تصويب اين قانون کانگرس امريکا که اکثريت اعضاء آنرا ديموکراتها تشکيل ميدهند، شکنجۀ زندانيان توسط دستگاه استخباراتی CIA به ويژه غرق نمودن درآب را عملاً ميخواستند ممنوع قراردهند.

نظربه قانون امريکا عملی شدن يک قانون بدون موافقت وامضاء رئيس جمهور زمانی ممکن است که دوسوم آراء درکانگرس آنرا تأييد نمايند، درآنصورت رئيس جمهور نميتواند مانع اجراء قانون شده ازحق ويتواستفاده نمايد.

جورج بوش دربيانيۀ راديويی اش گفته است: تنظيم القاعده هنوزهم ارادۀ حملات تروريستی اش را بر ايالات متحدۀ امريکادارد، بناءً برای خنثی نمودن پلانهای القاعده استفاده ازوسائل وادوات تعذيب تروريستها را لازمی وضروری ميدانم.

به نظروی عملی شدن قانونی که کانگرس پيشنهاد نموده است استفاده ازاين وسايل وکشف پلانهای القاعده رامحدودميساخت بناءً وی برای لغونمودن آن از حق ويتو استفاده نمود.

ادواردکينيدی يکی ازچهره های شناخته شده وعضوکانگرس ازطرف ديموکرات ها درواکنش با ويتوی جورج بوش گفته است: "استفاده ازحق ويتو درمقابل اين قانون يکی ازشرم آورترين تصاميم جورج بوش در طول رياستش بود که درصفحات تاريخ کشورش درج شد".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *