جریده “قیام” — فضل احمد افغان

 

 

جریده "قیام"

 

 

انجینیر فضل احمد افغان                                   برتش کولمبیا کانادا.تاریخ7می2009م.

 

جای بسا مسرت است که امروز آرزوی را که بیست سال قبل داشتم به همت برادر نهایت گرامی آقای مجید جان قیام و یک عده از فرهنگیان با استعداد-وطندوست- معتقد به دیموکراسی واقعی – حراست و رشد فرهنگ اصیل افغانی ما افغانهای مقیم در ایالت برتش کولمبیا براورده میشود.

یعنی به ابتکار دوستان نهایت عزیز وگرامی هموطنم. قیام فرهنگی در ایالت برتش کولمبیا آغاز شد به این  معنی که اولین مرکز فرهنگی بنام"خانه فرهنگی مولانا"در ایالت برتش کولمبیا تآسیس و اولین شماره جریده دلچسپ و زیباهء " قیام" بحیث اورگان نشراتی این بنیاد بزرگ مرد افغان ( مولا نا) که افتخار جهان میباشند به نشر میرسد. و برادر نهایت عزیز آقای امان معاشر که مدیر مسئول جریده میباشند آغاز توذ یع نشریه را یکروز قبل از روز موعود از  این بنده عاجز فرموده اند من  مقابلتآ با عرض سپاس و قدر دانی از آقای معاشر تآسیس مرکز فرهنگی مولانا را برای جناب مجید جان قیام وهمه دست اندرکاران این مرکز که انشا الله بحیث خدمتگاران واقعی مصدر خدمات ارزشمند در راستا ئی حفظ و رشد فرهنگ افغانی و در نهایت امر احیائی هویت ملی برای ایجاد وحدت و همبستگی افغانی خواهد گرد ید ند از صمیم قلب تبریک عرض و از بارگاهءایذدی موءفقیتهای مزید شانرا از طی دل آرزو میکنم.

همچنان میخواهم به عرض شان برسا نم که هر آغاز مشکلات و موانع را داشته می با شد و بعضآ  بنا بر خود خواهی ها- جا طلبی ها- دستان اغیار و یا مخالفتهای شخصی بعضی از تنگ نظران نقاب پوش برای بقا وشهرت کاذب خود و یا براورده شدن آرزوهای پلید خود و یا مربیان خود بنامهای مختلف و تاپه های مختلف به  تآسیس چنین مراکز فرهنگی  مخالفت نشا نداده و میخواهند اذهان عامه را مغشوش و اقدام نیک انسانی علمی عدهء از دانشمندان با احساس و با درد و وطندوست را که هد فشان حراست از فرهنگ- کلتور و عنعنات اصیلی افغانی بمنظور حفظ هویت ملی افغانی نسلهای امروزی و فردا میبا شد به ناکامی بکشانند. چنانچه در بیست سال گذشته هر بار حرفی برای  فعالیتهای فرهنگی  زده ام آنرا بنامهای مختلف در نطفه فلج و به ناکامی کشانده ا ند و حتی برای  رسیدن آرزوی پلید شان اساسنامه اتحاد یه افغانهای برتش کولمبیا را که اینجانب بحیث عضوه موءسس آن بودم و در ما ده( الف و د ) اهداف اتحادیه چنین ذکر گردیده بود.

الف:- معرفی افغانستان.مردم و کلتور آن به مردم کانادا از طریق دایر نمودن فعالیتهای کلتوری که به مفاد متقابلهء هردو اتباع باشد.

د:- نگهداشت و ارتقاء زبانهای ملی افغان و هم چنین کلتور افغانی بین افغانهای مقیم برتش کولمبیا. بکلی حذف نمودند یعنی.

دشمنان فرهنگ افغانی ما بد ستور باداران افغانی و غیر افغا نی بیفرهنگ  آرام شان نگرفته با یک عمل ضد افغانی بنام اینکه اگر ما مسلمان هستیم افغان میباشم بدون تعقل و استدلال اسا سنامهء را که با زحمات زیاد ترتیب و منظور گردیده بود. بدون در نظر داشت عواقب ناگوار آن تغیر و در آن موضوعات فرهنگی را بکلی حذ ف و فعالیتهای اتحادیه را محد ود به فعالیتهای مذهبی نمود ند. و وقتی من بحیث یک مسلمان و افغان به این اقدام ضد افغانی شان مخالفت خود را اظهار داشتم عدهء از مسلمانان نقاب پوش که همیشه بنام دین مقدس اسلام تجارت و خواسته اند شهرت کاذ ب را حاصل نمایند شعار های غلط غیر اسلامی وغیر افغانی را داده اند بار دیگر آگاهانه و یا غیر آگاهانه به مخالفت در مقابل من  برخاستند و نخواستند حرف خود را که حفظ فرهنگ افغانی ما بصورت کل که دین مقدس اسلام نیز جز فرهنگ افغا نی ما میبا شد بیان و تکمیل نمایم صدای من را در گلو خفه نمودند. و با تعبیر و تفسیر غلط از اینکه اسلام سرحد ندارد یعنی اگر "ما مسلمان هستیم افغان هستیم" افکار افغا نهای را که  سطح دانش علمی شان ازدین مبین اسلام محد ود است به مفهوم واقعی این که معنی اسلام سرحد ندارد چه است مغشوش ساختند و سیع ورزید ند تا با فریب و لفاظی و ایجاد ترس حاضرین مجلس نفهمند که مطلب از نداشتن سرحد در اسلام این نیست که حد ود جغرافیائی با تمام فرهنگهای جوامع بشری بی اهمیت است. و حد ود جغرافیائی و فرهنگهای دیگر در اسلام مفهوم ندارد . در حالیکه در دین مقدس اسلام بشر به  گروهای مختلف تعریف و خلق گرد یده و هر گروه و یا اجتماع  نظر به شرایط جغرافیائی – اقلیمی برای بقای خود حد ودی جغرافیائی  را تعین و در محد وده و محیط زیست خود برای خود بمرورزمان  با در نظر داشت نیازمند یهای خود فرهنگهای مختلف حیاتی را ایجاد و انکشاف داده اند. لهذا در کشورهای اسلامی و همچنان  در تمام جهان با حفظ حد ود جغرافیائی هر کشور  فرهنگ ان نیز انکشاف و گسترش میکند. و افغانستان نیز که یکی از جوامع بشری است از خود فرهنگها ی  پر از افتخار دارد که با ید حفظ – رشد و توسعه یابد و نسلهای آینده برای حفظ هویت افغانی خود نه تنها به آن آشنا شوند بلکه در عمل بحیث یک فرد افغان تبارز و نماینده گی کنند.این آرزوی مقدس را در جلاوطنی به جز از تآسیس مراکز فرهنگی دیگر هیچ مرجع دیگری براورده نمیتواند.و یگانه راهء اتحاد و همبستگی اقلیتها در جلاوطنی  حفظ هویت ملی شان که مبنا واسا س آن آشنا ئی تام به فرهنگ اصیل خود شان است میبا شد.

  مثالآ یک عرب که مسلمان است و در عربستان متولد و تبعه عربستان است او هیچگاه تنها با مسلمان بودنش افغان شده نمیتواند. همچنان یک پاکستا نی- تاجکی-ایرانی و غیر وغیر که متولد افغا نستان نبوده- در افغانستان زیست نکرده و تابعت افغانستان را نداشته اند افغان نیستند. طور مثال فرهنگ لباس عربها پیرانهای دراز بدون تنبان(شلوار) و چلتار است اما از افغانها پیراهن کوتاه با تنبان و لنگی میباشد. همچنان تفاوتهائی در زبان – شعر – ادب – موسیقی- غذا- آداب-هنر و معاشرت – مهمان نوازی و غیره که همه جزهء فرهنگ افغا نی در حدود جغرافیائی ما میبا شند یعنی علرغم که الحمدالله مسلمان میباشیم فرهنگ ما با د یگر کشورهای اسلامی فرق دارد و ما باید برای تبارز هویت افغانی خود با حفظ فرهنگ اسلامی بخصوص خود تمام فرهنگهای افغا نی خود را که هر یک آن مایهء افتخار ما میباشند بشکل اصلی آن حفظ و رشد دهیم.

 باید به عرض هموطنان عزیز خود برسانم که  تذکر از مطالب فوق این بود که شما برادران و خواهران عزیز که اقدام نیک ای را  که عبارت از تا ئسیس مرکز فرهنگی افغانی  بنام "مولا نا"  نموده اید نباید از توطیه ها و داسایس دشمنان فرهنگ افغان واز تاپه زد نها و نامهای این وان هراس داشته باشید و قدمی را که در راهء خدمت برای حفظ – تقویه و انتقال فرهنگ افغانی به نسلهای آینده افغانستان در این سر زمین غیر افغانی بر داشته اید نگذارید بار دیگر به عقب گراید.و آرزو مندم خداوند  متعال روزی را بیاورد که آن یک جلد مثنوی مولا نا را با کتابهای کتابخانه کوچک خود که یکسال قبل در جلسه فرهنگی که از طرف یک عده از فرهنگیان با احساس و وطندوست در حال مجاور اتحاد یه  دایر و در صحبت خود بنام مرکز کلتوری افغان اهدا نموده بودم به مرکز اصلی آن که عبارت از مرکز فرهنگی مولا نا است انتقال و خواهران وبرادران عزیزالقدر افغانم از آن مستفید شوند.

در پایان بار دیگر این اقدام نیک افغانی شما را از صمیم قلب تبریک عرض در حالیکه  از بارگاهء ایذد متعال موءفقیتهای مزید شما علمبرداران فرهنگ افغا نی را آرزومینمایم از دیگر مراکز فرهنگی افغا نی که در هر گوشه و کنار جهان فعالیتهای فرهنگی دارند از همکاری فرهنگی خود با شما دریغ نفرمایند. و من الله توفیق.

خداوند متعال حا فظ و نگهبان شما و همه فرهنگیان صد یق هموطنم باشند.

 

 

 

One thought on “جریده “قیام” — فضل احمد افغان

 • lبرادر بزرگوار و ارجند جناب فضل احمد افغان
  سلام و حرمت به شما
  من تازه از حضور وبسایت شما مطلع گشتم و به شما و همه همکاران شما تبریک میگویم
  موفقیت های زیاد شما را و وبسایت شما را خواهانم
  ارادتمند شما ولی احمد نوری

  نوشتۀ امروز شما در صفحۀ آریانا افغانستان آنلاین وبسایت خود شما نشر شد. لطفاً یک قطعه فوتوی پاسپورتی خود را ارسال دارید که اسم مبارک تان با فوتو و اندکی مغلومات در بارۀ شما در آرشیف نویسندگان نشر شود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *