طفلی با و ضعیت غیرعادی

 

طفلی با و ضعیت غیرعادی

 

 برگرفته شده از منابع روسی

 

در منطقۀ کيزلار داغستان مربوط به روسيه ، طفل 9 ماهه يی بنام علی زندگی میکند که  وضعیت غیر عادی داشته ، بگونۀ که  نوشته های مختلفی دربدنش ظاهر ميگردد. شهرت این طفل که توجه تماشاچيان مناطق مختلف اين ايالت روسيه را به خود جلب نموده است ، کم کم به نقاط دیگر روسیه نیز رسیده و مورد توجه منابع خبری همگانی قرارگرفته است.

 

نظر به راپورتاژ تلويزيون های مشهور روسی  بنامهای ويستی (VESTI) ، ان، تی، وی ( NTV) ، آر، آی، ای  نووستی (RIAN) و تلويزيونهای ديگر… در بدن اين طفلک  از زمان تولدش تا امروز هر هفته اشکال متنوعی ، که بعدا روشن گردید آنها آيات مختلفی از قرآن و احاديث نبوی است ، بطور متواتر ظاهر گرديده و دوباره نا پديد ميشوند.

 

این نوشته ها در بدن علی هفتۀ دومرتبه ( دوشنبه وپنجشنبه) عوض گرديده که در آن شبها تب شديدی به اندازۀ  40 درجه که با هيچ نوع ادويه و تابليت نميتوان آنرا مهار کرد، عايد حالش گرديده و الی فردا صبح تا زمانيکه نوشته های جديد قرآنی در بدنش ظاهر گردد ادامه دارد.

 

نظر به قول والدۀ طفل خانم مدينه ياکوبوف ، در اوايل تولد علی در بدنش  حروف و کلمات جداگانه و متفرقی مشاهده ميگرديد ولی بعداً آيات و جملات کامل جاگزين حروف و کلمات متفرق گرديد.

 

بطور مثال اولين بار نشان و علامۀ خيلی ضعيف و غیر قابل خواندن در بندش ظاهر گرديد که بعداً آهسته آهسته روشن شده و به کلمۀ عربی "الله" مبدل گرديد.

 

والدين علی ميگويند: "ما نمی خواستيم اين موضوع را به کسی بازگو نمائيم، ولی چون اين نوشته ها مارا به حيرت انداخته بود، اين قضيه را با امام مسجد درميان گذاشتيم و هربار با ظاهر شدن نوشۀ جديد، وی علی را از نزديک ميديد وبالآخره هنگاميکه نوشتۀ " … ومن يکتمها فانه ءآثم قلبه…"  (هرآنکه آنرا پنهان کند، پس دارای قلب گناهکار است)، را به خوانش گرفت و آنرا ترجمه نمود، تصميم گرفتيم تا اين موضوع را به مردم افشاء نمايیم.

 

عبدالله امام منطقه که از نزديک اين طفلک را ديده است ميگويد که اين يک حالت عجيب بوده و کلمات و آياتيکه در بدن این طفل ظاهر ميگردند کلمات و آيات خيلی واضح و خوانا ميباشند. نظر به قول امام عبدالله آخرين نوشته يی را که وی خودش درتازه ترين ملاقات بر بدن علی ديده و خوانده است، نوشته "الله خالق کل شئ" میباشد  که ترجمۀ آن " خداوند آفرينندۀ تمام موجودات است"، ميباشد.

                                                        

 برای دسترسی به منابع نشر این خبر میتوانید به لینکهای شبکه های تلويزيونی " ويستی"   ،" ريا نووستی"، "ان تی وی"، "کانال 5" … مراجعه کنيد:

 

 

 

 

 

http://www.vesti.ru/videos?vid=246386
 
http://www.youtube.com/watch?v=LuHqXVXNjYQ&NR=1
 
http://www.rian.ru/video/20091015/189006675.html
 
http://www.youtube.com/watch?v=ElIm4-x3Abg&feature=player_embedded#
 
 
 
 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *