يک اشتباه بزرگ درفلم — سلیمان شاه صوفی زاده

 

يک اشتباه بزرگ درفلم " فتنه":

 

گزارش از: سلیمان شاه صوفی زاده

 

"خيرت ويلدرز" عضوپارلمان هالند در فلم فتنه اش بجای عکس "محمد بوياری" قاتل فلمساز هالندی "تيوفان خوخ" که ازطرف محکمۀ هالند به حبس ابد محکوم شده وفعلاً درزندان محبوس ميباشد، اشتباهاً عکس شخصی مشابه ديگری را که " صلاح ايدين" نام دارد ويک هنرمند موسيقی وrapper درهالند ميباشد، به نمايش گذاشته است.

 

ديروز يک ساعت بعد از نشر فلم فتنه، اين Rapper هالندی که عکسش درآن فلم به صفت يک قاتل نشر شده است، تصميم عملکرد قانونی اش را عليه " خيرت ويلدرز" اعلان نموده است.

اين عکس "صلاح ايدين" را که قبلاً بر پوش CD  اش بنام "Nederlands Grootste Nachtmerrie" چاپ شده وبدست مردم قراردارد، روزنامۀ DAG هالندی اشتباهاً يکبار درماه جون 2007  نيز نشرنموده بود که بعد از طئ مراحل قضائی، آن روزنامه مجبور به پرداخت پول هنگفتی شده، ازطريق همان روزنامه عذرخواهی نمود.

 

"صلاح ايدين" درمصاحبۀ راديويی اش گفته است که پرداخت پول برايش درين قضيه ارزشی نخواهد داشت ولی "خيرت ويلدرز" بايد واضح بسازد که چطورميتواند عکس کسی را بدون اجازه وآگاهی وی نشرنمايد، آنهم به صفت يک قاتل.

به نظرآقای "ايدين" اين عمل احمقانۀ "خيرت ويلدرز" وانمود ميسازد که درنظر وی هرمسلمان "محمد بوياری" ميباشد. بناءً درخدمت اين طرزديد وی هرگزحاضرنخواهد بود تا خود را عرضه نمايد.

امروزجمعه تاريخ 28 مارچ 2008 آقای صلاح ايدين برای گفتگو واقدامات قانونی دفاع ازحيثيت وحقوقش به صفت يک شهروند وطبعۀ هالند با منيجرش ملاقاتی داشت که نتيجه وتصاميم اتخاذ شده درين ديداررا بعداً اعلان خواهند نمود.

 

البته فرمودۀ بزرگان ومثل معروفی که گفته اند: " بارکج به منزل نميرسد" واقعاً بجابوده ودرمورد اين شخص بی خرد صدق ميکند.

رسوايی بيشترازاين چی خواهدبود؟ واقعاً اين سزای خداوندی بوده وان شاء الله که حقانيت دين مبين اسلام سبب رسوايی های بيشتراين شخص متعصب وبدبخت خواهد شد.

به اميد رسوايی های ذات البينی بيشتراين جاهل بواسطۀ جعل کاری های خودش وبدون متهم شدن وبدنام شدن مسلمانان درآن قضيه.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *