آرشیف استاد عبدالاحد تارشی

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم استاد عبدالاحد تارشی

 

 

 

مطالب سال 2012 م:

15- به مناسبت کشتار وحشيانۀ زنان واطفال درقندهار توسط عسکرامريکايی — عبدالاحد تارشی – 2012-03-17

14- بمناسبت آتش زدن نسخه های قرانکريم توسط شياطين امريکايی درافغانستان — عبدالاحدتارشی – 2012-02-24

مطالب سال 2011 م:

13- لحظه يی با برگهای زرد خزانی — استاد عبدالاحد تارشی – 2011-11-08

12- خفاش وخورشيد — عبدالاحد تارشی – 2011-08-07

11- به قذافی دکتاتور خون آشام ليبيا— استاد عبدالاحد تارشی – 2011-02-22

10- نيل طوفانی استاستاد عبدالاحدتارشی – 2011-01-30

 

مطالب سال 2010 م:

9- ای مهتابعبدالاحدتارشی – 2010-08-27

8- … تحفهء رمضانی — عبدالاحدتارشی – 2010-08-23

7- ترحم دلبرانه — عبدالاحدتارشی – 2010-07-13

6- نگاهی به دروغهای دکتور شجاع الدين شفا درکتابش تولدی ديگر — عبدالاحدتارشی – 2010-06-18

5- ای ابر نوبهار به رنگ دگر ببار — عبدالاحد تارشی – 2010-04-02

4- چه هراسان چه پريشان — عبدالاحد تارشی – 2010-03-21

3- قصه کن ای جمجمه…! — عبدالاحد تارشی – 2010-02-13

2- و نيل را هم زبانی است! — عبدالاحد تارشی – 2010-01-04

 

مطالب سال 2009 م:

1- وگرنه خری بود درسيستان — عبدالاحد تارشی – 2009-02-25

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *