آرشیف امرالدین سرحد

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم امرالدین سرحد

 


 

مطالب سال 2012 م:

14- موری ای مور جانی! — امرالدین سرحد – 2012-04-16

13- پوځیانو مات دکلا ورکړامرالدین سرحد – 2012-04-04

12- ښځه (دښځود نړیوالی ورځي په ویاړ) — امرالدین سرحد – 2012-03-07

11- کله ته راځي پسرلیه — امرالدین سرحد – 2012-03-03

10- بیا شوي وینې توې دالله په نام— امرالدین سرحد – 2012-02-23

مطالب سال 2011 م:

9- احمدشاه بابا — امرالدين سرحد – 2012-02-06

8- ژمی راغی— امرالدین سرحد – 2011-12-26

7- اختره ورشه— امرالدین سرحد – 2011-11-04

6- د تریاکوجګړی — امرالدین سرحد – 2011-10-28

5- دکابل کوڅي — امرالدین سرحد – 2011-09-15

4- اوښکي — امرالدین سرحد – 2011-08-21

3- ما مه ژړوي — امرالدین سرحد – 2011-08-13

2- روژه — امرالدین سرحد – 2011-08-04

1- دځنګله هوسی— امرالدین سرحد – 2011-07-26

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *