گراف وفيصدی يکسالۀ بيننده گان وعلاقمندان 

 

گراف وفيصدی يکسالۀ بيننده گان وعلاقمندان صدای افغان در طول سال دوم تأسيس

  

ازلحاظ زمان

در يک شبانه روز اوقاتيکه درآن از ويب سايت صدای افغان نسبتاً بيشتر بازديد صورت ميگيرد، ساعات 6 بجۀ صبح الی 12 بجۀ شب به وقت اروپا ميباشد. از ماه سپتمبر 2008 الی اگست 2009 در جريان سال دوم ايجاد صدای افغان بيشترين بازديد در ماه جنوری 2009 ،  در ساعات 10 بجۀ شب صورت گرفته است که حد اوسط  آن دوازده هزار و نوزده (12019) Hits  ميباشد.  

 

 

از لحاظ مکان

از جملۀ بيننده گان وعلاقمندانيکه از ممالک مختلف دنيا از ويب سايت صدای افغان بازديد ميکنند، اکثريت آنان را علاقمندان مسکون در ممالک غربی تشکيل ميدهند.

از ماه سپتمبر سال 2008 الی ماه اگست 2009 در جريان سال دوم موجوديت صدای افغان،  علاقمندان بيشترين ممالک در ماه جون 2009 از سايت صدای افغان بازديد نموده اند که جمعاً 83 مملکت ميشوند و در ماه سپتمبر 2008 کمترين تعداد ممالک که تعداد آنها به  41 مملکت ميرسد، از اين وبسايت بازديد نموده اند. اينک از مجموعۀ ممالکی که ماهانه از سايت صدای افغان بازديد نموده اند اسماء 20 مملکت آن از هرماه در جدول های ذيل قابل مشاهده ميباشند:  

 

 

از لحاظ ترانسفر(کپی، داونلود وانتقال) مواد ومطالب توسط علاقمندان سايت

از ماه سپتمبر 2008 الی ماه اگست 2009 در جريان سال دوم موجوديت صدای افغان بيشترين داونلود مواد ومطالب سايت توسط علاقمندان عزيز بتاريخ 31 مئ 2009 که مقدار آن چهار مليون و هفتاد وهفت هزار و چهارصدو چهارده ( 4077414) KBytes ، ميباشد، صورت گرفته است.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *