آرشیف عبدالغفار جبیر

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم عبدالغفار جبیر

 


 

مطالب سال 2012 م:

31- الکحل(شراب) په اسلام اوساينس کی (۲) — عبدالغفارجُبیر – 2012-04-13

30- الکحل(شراب) په اسلام اوساينس کی (۱) — عبدالغفارجُبیر – 2012-04-13

28- زمامناظره دیوه عیسایی راهب سره (۱۲) — عبدالغفارجُبیر – 2012-03-27

29- زمامناظره دیوه عیسایی راهب سره (۱۱) —عبدالغفارجُبیر – 2012-03-22

27- زمامناظره دیوه عیسایی راهب سره (۱۰) — عبدالغفارجُبیر – 2012-03-16

26- ديوه عيسايی راهب سره زمامناظره(۹)— عبدالغفارجُبیر – 2012-03-08

25- ديوه عيسايی راهب سره زمامناظره(۸) — عبدالغفارجُبیر – 2012-03-02

24- ديوه عيسايی راهب سره زمامناظره(۷) —عبدالغفارجُبیر – 2012-02-25

23- د يوه عيسايی راهب سره زمامناظره(۶)—عبدالغفارجُبیر – 2012-02-16

22- د والنټین ډې (دعاشقانو ورځ) په اسلام او عیسایت کي — عبدالغفارجُبیر – 2012-02-14

21- ديوه عيسايی راهب سره زمامناظره(۵) — عبدالغفارجُبیر – 2012-02-10

20- ديوه عيسايی راهب سره زمامناظره(۴)—عبدالغفارجُبیر – 2012-02-05

19- ديوه عيسايی راهب سره زمامناظره(۳)- عبدالغفارجُبیر – 2012-01-28

18- ديوه عيسايی راهب سره زما مناظره(۲) —عبدالغفارجُبیر – 2012-01-19

17- ديوه عيسايی راهب سره زما مناظره(۱)— عبدالغفارجُبیر – 2012-01-13

16- موسیقې په اسلام اوساینس کي(پنځلسم څپرکی) — عبدالغفارجُبیر – 2012-01-04

 

مطالب سال 2011 م:

15- موسیقې په اسلام اوساینس کي(څوارلسم څپرکی) —عبدالغفارجُبیر – 2011-12-26

14- موسیقې په اسلام اوساینس کي (دیارلسم څپرکی) — عبدالغفارجُبیر – 2011-12-10

13- موسیقې په اسلام اوساینس کي(دوولسم څپرکی) — عبدالغفارجُبیر – 2011-12-03

12- موسیقې په اسلام اوساینس کي(یوولسم څپرکی) — عبدالغفارجُبیر – 2011-11-05

11- موسیقې په اسلام اوساینس کي (لسم څپرکی) — عبدالغفارجُبیر – 2011-10-28

10- موسیقې په اسلام اوساینس کي(نهم څپرکی) — عبدالغفارجُبیر – 2011-10-23

9- موسیقې په اسلام اوساینس کي(اتم څپرکی) — عبدالغفارجُبیر – 2011-10-15 

8- موسیقې په اسلام اوساینس کي (اووم څپرکی)— عبدالغفارجُبیر – 2011-10-09

7- موسیقې په اسلام اوساینس کي(شپږم څپرکی) — عبدالغفارجُبیر – 2011-10-04

6- موسیقې په اسلام اوساینس کی (پنځم څپرکی)— عبدالغفارجُبیر – 2011-09-28

5- موسیقې په اسلام اوساینس کي(څلورم څپرکی)—عبدالغفارجُبیر – 2011-09-23

4- موسیقې په اسلام اوساینس کي(دریم څپرکی)—عبدالغفارجُبیر – 2011-09-19

3- موسیقې په اسلام اوساینس کي (دوهم څپرکی)—عبدالغفارجُبیر – 2011-09-17

2- موسیقې په اسلام اوساینس کي (لومړی څپرکی)— عبدالغفارجُبیر – 2011-09-12

 

مطالب سال 2010 م:

1- ماهندو مذهب پرېښود او په نړیوال الهی دین مشرفه شومه — عبدالغفار جبير – 2010-03-29

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *