آرشیف فضل مولا توره کئ

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم فضل مولا توره کئ

 

 

 

 

 

مطالب سال 2010 م:

10- بل به نه وې وطن هسې — فضل مولا توره کئ – 2010-02-25

9- ورک شه! — فضل مولا توره کی – 2010-02-04

8- زخمونه! — فضل مولا توره کی – 2010-01-22

7- نشته! — فضل مولا توره کئ – 2010-01-10

6- حق وینا ! — فضل مولا توره کئ – 2010-01-10

5- افغان یتیم ته! — فضل مولا توره کئ – 2010-01-01

 

مطالب سال 2009 م:

4- خزان راغی! — فضل مولا توره کئ – 2009-12-29

3- خوب لیدل! — فضل مولا توره کئ – 2009-12-29

2- درنه ځارشمه وطنه! — فضل مولا توره کئ – 2009-12-24

1- چلن دزمانی — فضل مولا توره کئ – 2009-12-24

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *