آرشیف لائق احمد غزنوی

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم مفتی ابوخالد لائق احمد غزنوی

 

 

 

مطالب سال 2011 م:

5- د احاديثو په هکله د حکمتيار صاحب ځینې خودساخته..( دويمه برخه) – مفتي …لائق احمدغزنوي – 2011-03-30

4- د احاديثو په هکله د حکمتيار صاحب ځینې خودساخته او… — مفتي ابوخالد لائق احمد غزنوي – 2011-03-27

3- د نوروز لمانځلو شرعي حکم — مفتي ابوخالد لائق احمد غزنوي – 2011-03-22

 

مطالب سال 2010 م:

2- په نشه کي د ورکړل شوو طلاقو حکممفتي ابوخالد لائق احمد غزنوي – 2010-12-16

1- د نيکټاېي په غاړه کولو حکم، اصل او تاريخمفتي ابوخالد لائق احمد غزنوي – 2010-11-03

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *