آرشیف داکتر نثار احمد صمد

 

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم داکتر نثار احمد صمد (بخش چهارم)

 

 

 

 

 

مطالب سال 2012 م:

274- افغان جګړه، د ویتنام د درواغو هینداره — ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-04-25 

273- د جنګ او بم ورۍ پایله — ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-04-23

272- د قرآن د (ق) توریډاکټر نثار احمد صمد – 2012-04-14

271- د جنګ اصلی مصارف— ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-04-04

270- قرآنکريم ولي ۱۱۴ سورتونه لري؟ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-04-04

269- دی. دی. تی یعنی چه؟ — داکتر نثار احمد صمد – 2012-03-25 

268- ښاغلی ولسمشره ، ځواب یې وغواړم — ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-03-19 

267- الله (ج) څنګه قرآنکريم پر رياضي برابروي؟ — ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-03-18

266- نیک عمله ښځه — ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-03-08

265- الهي ننګونه ( چلنج ) — ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-03-03 

264- اذان يو تلپاته آواز — ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-02-25  

263- میلان جهانی قبولیت اسلامداکتر نثار احمد صمد – 2012-02-17

262- بی وخته انشاء الله — ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-02-09

261- خدای ته لاره — ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-01-03

260- درې امتحانی قیفونه — ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-01-28

259- د ترور پر ضد د جنګ له برکته — ډاکټر نثار احمد صمد – 2012-01-14

258- آیا امریکا مستثنی است ؟ — داکتر نثار احمد صمد – 2012-01-07

 

بازگشت به بخش سوم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *