آرشیف عبدالرحمن ابراهیم خیل

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم عبدالرحمن ابراهیم خیل

 


 

مطالب سال 2012 م:

10- کرزی ته د خپل زوی میرویس جان لیکعبدالرحمن ابراهیم خیل – 2012-03-21 

9- د ميرويس جان په ځواب کې د کرزي ليک — عبد الرحمن ابراهيم خيل – 2012-03-21 

8- د سنګر طالبه: پام چې دوکه دې نکړي! — عبد الرحمن ابراهيم خيل – 2012-01-11

 

مطالب سال 2011 م:

7- امريکايي طيارې کې د ويرې او خندا پيښه!!! — عبد الرحمن ابراهيم خيل – 2011-11-26

6- لويه جرګه، له طالبانو سره د الله پاک لويه مرسته!!! — عبد الرحمن ابراهيم خيل – 2011-11-23

5- د مصر وتلى او نامتو جاسوس مړ شو —عبدالرحمن ابراهیم خیل – 2011-11-03

4- د١٣٨٠کال پنځلمسه د تلې د ايمان د تللو ورځعبد الرحمن ابراهيم خيل – 2011-10-07

3- دې ته وايي د استقلال د جشن لمانځل!!! —عبد الرحمن ابراهيم خيل – 2011-08-21

2- انتقال مسؤوليت ها ماهيت اصلي دولت را افشا کرد! — عبدالرحمن ابراهیم خیل – 2011-07-31

1- چرا طالبان در برابرتجاوز پاکستان خاموش اند؟عبدالرحمن ابراهیم خیل – 2011-07-09

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *